Verkiezingsprogramma 2018

Klik hier voor ons eenvoudige verkiezingsprogramma.

Download hier het volledige programma

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Zaanstad die de belangen van alle
levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Vanuit
een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Zaanstad. Plan B. Omdat er geen
planeet B is.


De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én dier.
Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de veranderingen te
bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

In Zaanstad zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar doet de gemeenteraad ook veel
aan. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen, waardoor
de kwaliteit van leven te vaak pas op de tweede plaats komt in het gemeentelijk beleid. De
soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende
bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor
nieuwbouw. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door verkeer, gebruik van gif
en onzorgvuldige omgang met stedelijk groen. De versnelde overstap naar schone energie
komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden.
De publieke ruimte is de afgelopen jaren in toenemende mate uit handen gegeven aan
commerciële partijen of opgeofferd voor parkeerplekken. Overal waar auto’s staan, kunnen
geen kinderen spelen. Er is heel veel werk te doen in de zorg, in de aanleg van groen en in
het klimaatneutraal maken van Zaanstad, maar ondanks dat staan mensen werkloos aan de
kant. Daar moet verandering in komen!

De gemeente Zaanstad heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk
en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar te vaak onverschillig mee
om. Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van bewoners voorop, maar kortetermijn-
economische-belangen. Dat moet anders. De gemeente behoort er te zijn voor haar
inwoners en niet andersom. Een leefbare gemeente is zeer kostbaar, ook om te kunnen
doorgeven aan toekomstige generaties.

Plan B voor Zaanstad. Van menscentraal naar ecocentraal.
Zaanstad leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis.
Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en
schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die
ook Zaanstad direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken
in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het
gebruik van dieren voor vermaak, voedsel, kleding en experimenten terugdringen, krijgen
we een gemeente waarin niet louter de belangen van de mens centraal staan, maar die van
álle levende wezens. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden,
met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid. Zaanstad wordt een toonbeeld van
duurzame keuzes als jij dat wilt.

Je hebt Plan B voor Zaanstad nu voor je. Een programma zonder vage beloftes die op de
lange baan worden geschoven. Geen ‘compromisme’ als doel in zichzelf. Wél idealen die
haalbaar zijn. Voor een gemeente waarin het prettig leven is voor mens en dier en die haar
verantwoordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij
zijn ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen.
Zaanstad, hou vast aan je idealen!

Judit Raa, Partij voor de Dieren Zaanstad