Agenda-initi­atief duur­zaamheid


5 maart 2020

De gemeente Zaanstad wil graag verduurzamen. Dit klinkt de Partij voor de Dieren als muziek in de oren. We hebben zelf tien duurzame voorstellen en willen graag middels dit agenda-initiatief in gesprek met de andere partijen om te horen wat iedereen ervan vindt en of er nog meer initiatieven uit te werken zijn. De PvdD overweegt op een aantal van deze ideeën een motie in te dienen.

1. Groene bushokjes

De bushokjes in Zaanstad voorzien van groene daken. Door middel van een vetplant; sedum is het relatief eenvoudig om te stad te vergroenen. Dit zorgt voor (enige) waterberging en is goed voor de insecten en het maakt de stad groener.

Zaanstad heeft 197 abri’s, waarvoor het contract loopt tot 2024. De eigenaar van de bushokjes krijgt de reclame betaald. De kosten voor een groen dak zijn € 3000,- per bushokje, dus 5 à 6 ton om dat te realiseren. Voor 31 december 2024 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats, en komt er mogelijk een nieuwe contractant, die dan eigen abri’s zal plaatsen. Het lijkt ons dan ook niet zinvol om nu alle abri’s te vergroenen. Bij de volgende aanbesteding zouden we groene daken graag als voorwaarde opgenomen zien. Wat vinden de andere partijen hiervan?

We vragen, vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding, het college om minstens 10 abri’s te voorzien van een groen dak. Hierbij kan op belangrijke punten de stad van een beetje extra groen worden voorzien maar voorkomen we dat er mogelijk veel investeringen voor niks zijn geweest. De huidige eigenaar (Clear Channel Nederland) zou een aantal van 10 acceptabel en financieel haalbaar vinden.

2. Vergroenen van afscheidingen tussen straten

Op veel plekken tussen wegen is bestrating. Deze bestrating vervangen door gras levert vergroening en plek voor verbloeming op, en stapstenen ten behoeve van de migratie van dieren en planten.

Op dit moment wordt ervoor gekozen om bij herinrichting zo min mogelijk tegels terug te leggen, ten gunste van groen. Van snippergroen vindt de gemeente dat het niet voldoende bijdraagt aan in verhouding tot het onderhoud dat het vergt. 10 m2 is de grens. Bij middenbermen kijkt men naar arbo-eisen (bijvoorbeeld het gevaar van op de weg staan), dus die vallen vaak ook af. Het is dus pragmatisch en geen politiek beleid.

Bent u het met ons eens dat de stad ook op zulke plekken groener moet? Kent u plekken waar dit meer zou kunnen? Vindt u dat de praktische bewaren pragmatisch opgelost zouden moeten worden?

3. Plastic confetti en slingers verbieden

Confetti op straat en in de natuur is feitelijk gewoon zwerfafval en dus onwenselijk. Het is vanuit de afvalstoffenverordening al verboden en handhaafbaar. Als een confettiverbod in de verordening fysieke leefomgeving wordt toegevoegd, wordt het eenduidiger en makkelijker te handhaven. Zou u een motie of amendement van ons hiertoe steunen? Welke overwegingen heeft u er eventueel bij?

4. Duurzaamheid expliciet in alle raadsvoorstellen

Duurzaamheid wordt vaak tegenover economie geplaatst. Het zou geld kosten en financieel weinig opleveren. Op andere parameters dan economie levert duurzaamheid, bijvoorbeeld vergroening, echter veel op. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat in groene omgevingen minder depressies voorkomen. Bovendien is niets doen veel duurder.

Het normenkader beperkt Zaanstad nu in het zetten van stappen. In de omgevingsvisie zou een normenkader wat betreft duurzaamheid geformuleerd moeten worden. Vindt u dit ook?

De PvdD wil daarnaast graag dat de afwegingen inzichtelijk gemaakt worden hoe de duurzaamheid van elk voorstel tot stand is gekomen. Ook willen we eens per jaar een voortgangsrapportage hoe ver het staat met de CO₂-neutraliteitsvorderingen.

5. Regenwater (waar mogelijk en nuttig) apart verwerken

Het is mogelijk om te zorgen dat regenwater apart wordt verwerkt, zodat het rioolstelsel bij veel regenval niet overbelast raakt. Waterafvoer van gemengde buis naar twee buizen is mogelijk. Er zijn lang niet overal aparte regenwaterbuizen, en waar die wel zijn, verplicht Zaanstad nog niet om de regenpijp daarop aan te sluiten. In sommige gebieden is een betere oplossing om de regenpijp af te koppelen. Wij willen dit graag stimuleren via campagnes mét voorlichting. Bij herinrichting zou daar wat actiever op gestuurd kunnen worden. Er valt winst te behalen vooral bij woningen die aan de straat liggen. Ook kunnen de groencoaches hier een taak in krijgen.

Bij herinrichting zou dit meer aandacht moeten krijgen. Stimuleren zou actiever kunnen, bijvoorbeeld via een duurzaamheidsloket. De gemeente kan het goede voorbeeld geven bij gemeentepanden.

Ziet u bezwaren tegen deze voorstellen?

6. Wegwerpplastic weren van festivals

In Leiden is er een verbod op het gebruik van wegwerpbekers bij festiviteiten.

De Afvalstoffenverordening richt zich uitsluitend op huishoudelijk afval. Bedrijfsafval (ook het afval afkomstig van evenementen) wordt afgevoerd door erkende inzamelaars. Eisen voor de gescheiden inzameling van afval kunnen gesteld worden in de vergunning. Afvalinzameling bij evenementen kan beter en mogelijk kan er een collectieve aanbesteding gedaan worden als het om evenementenafval gaat.

Eenmalig gebruik van plastic evenementen in vergunning, zou opgenomen moeten worden in het het evenementenbeleid. Zou u een motie hierover steunen? Indien nee, wat zijn dan uw overwegingen?

7. Insectenhotels naar voorbeeld Utrecht bijvoorbeeld aan reclamezuilen

Dit is onder meer denkbaar in combinatie met subsidiemogelijkheden voor scholen om insectenhotels te realiseren op of rond schoolpleinen. De raad kan hier kaders in geven.

Vindt u, net als wij, dat dit wenselijk zou zijn?

8. Ecologisch maaibeleid

Ecologisch maaibeleid wil zeggen: het opruimen van gemaaid gras. Dit heeft grote invloed op het groeien van bloemen en daarmee op de biodiversiteit.

De aanpassing maaibeleid staat in 2020 op het programma en wordt in 2021 effectief. Zaanstad heeft 500 hectare aan groenvoorziening. Een derde tot de helft wordt extensief onderhouden, dit kost € 0,06 per m2.

De rest wordt intensief gemaaid. Hier valt winst te behalen door in plaats van intensief, ecologisch te gaan maaien, maar dit kost 12 cent per m2 extra. Ecologisch maaien kost € 0,18 per m2.

Vindt u dit ook een goed idee?

9. De stad is geen asbak

Sigarettenpeuken zitten vol chemische stoffen, waarvan we er zo min mogelijk in het Zaans milieu willen hebben De PvdD wil een campagne om het bewustzijn te vergroten over de schadelijkheid van sigarettenpeuken in het milieu.

Wat vindt u daarvan?

https://www.bnnvara.nl/groenlicht/artikelen/peuken

10. Zo groot mogelijke groene boomspiegels

Straatbomen moeten vaak flink knokken om aan hun water, voedingsstoffen en lucht te komen. Vooral als ze maar een kleine boomspiegel hebben, gaan ze letterlijk in gevecht met de bestrating om te overleven.

Bomen krijgen telkens weer de schuld van de problemen. Ten onrechte: als men bij de aanplant al voor een goede standplaats zorgt, kan de boom veel langer mee. Kappen en herplanten met sprieten zorgt voor een langdurige ontgroening van straten. Terwijl bomen met grote kronen het meest effectief zijn in de strijd tegen stadshitte.

In Zaanstad zijn veel kleine boomspiegels die eenvoudig te vergroten zijn. Grotere boomspiegels, zeker als die niet elk jaar van alles ontdaan worden maar bijvoorbeeld met bloemen bezaaid worden, zijn goed voor de biodiversiteit, het groene aangezicht van een straat en de boom. De boom is beter beschermd bij werkzaamheden en heeft meer voedingsstoffen.

Bent u het met ons eens, dat er, in elk geval bij herinrichting, grotere boomspiegels moeten komen?


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer