Varken buiten

Dieren tellen mee

In Zaanstad wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen

of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Dieren tellen mee

Geen vermaak ten koste van dieren

Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan het misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode.

Het welzijn van dieren die gebruikt worden voor evenementen, kunstuitingen, reclamespots, televisieprogramma’s, computergames, levende kerststallen en volksspelletjes, is vaak niet gegarandeerd.

Om stress en andere aantasting van dierenwelzijn te voorkomen, moet Zaanstad stoppen met het subsidiëren van evenementen met dieren, zoals de kortebaandraverij in Assendelft, of roofvogelshows op braderieën. Dit is ook in lijn met de Zaanse Nota Dierenwelzijn, waarin staat dat het welzijn van dieren bij evenementen ter vermaak van mensen niet kan worden gewaarborgd.

Wij zijn er hard mee bezig om het subsidiebeleid in lijn te krijgen met de Nota Dierenwelzijn:

8 concrete plannen

 1. Het gemeentebestuur roept ondernemers op om geen bont, angorawol, dons of exotische leersoorten zoals huiden van pythons, krokodillen en andere reptielen meer te verkopen.
 2. Dieren zijn geen prijzen voor een loterij. Verloting van dieren wordt actief bestreden.
 3. Circussen met dieren krijgen geen vergunning.
 1. Op markten worden geen levende dieren verkocht.
 2. Evenementen waarbij dieren worden verkocht of tentoongesteld, zoals paardenmarkten en vogelshows, worden verboden zodra dit wettelijk mogelijk is. Tot die tijd voert Zaanstad een ontmoedigingsbeleid met een vergunningsplicht.
 3. Voor dieronvriendelijke tradities of gebruiken zoals viswedstrijden, roofvogelshows, harddraverij en ringsteken te paard wordt geen vergunning verleend.
 4. Dieronvriendelijk vermaak zoals de hengelsport, shows met (roof)vogels en ringsteken te paard wordt verboden.
 5. Zaanstad faciliteert, subsidieert of organiseert geen evenementen met dieren.

Respect en zorg voor in het wild levende dieren

Jacht en hengelen verstoren het evenwicht in de natuur en zijn zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

1 concrete plannen

 1. Hengelen en viswedstrijden

Bescherming voor alle dieren

Zaanstad is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Toch hebben dierenopvangcentra in Zaanstad moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Zaanstad moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

11 concrete plannen

 1. Vuurwerk is slecht voor het milieu, voor de natuur, gevaarlijk (voor de gezondheid) voor mens en dier. Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk stelt Zaanstad een eigen verbod in.
 2. Het plaatsen van schuilgelegenheden in open gebied voor landbouwhuisdieren wordt toegestaan en aangemoedigd.
 3. Zaanstad geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruik maken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.
 1. Zaanstad geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.
 2. Zaanstad wil af van de inzet van politiepaarden en -honden en werkt samen met de politie om hiervoor alternatieven te vinden.
 3. Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.
 4. De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.
 5. De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd.
 6. Zaanstad zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid.
 7. Er komt een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.
 8. Zaanstad zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij

Ondersteuning opvangcentra

De opvang van zwervend aangetroffen dieren is een wettelijke taak van de gemeente. Ondanks die wettelijke zorgplicht hebben dierenopvangcentra in Zaanstad moeite om het hoofd boven water te houden, de inzet van vele hardwerkende vrijwilligers ten spijt.

Goede zorg voor huisdieren

Mensen leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een hond of kat onderdeel van het gezin. In totaal leven er bijna 30 miljoen huisdieren in ons land. Ze verdienen onze bescherming. Alleen al in Zaanstad belanden elk jaar meer dan drieduizend huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat er voor Zaanstad een verantwoordelijkheid ligt om een gedegen huisdierenbeleid te voeren

3 concrete plannen

 1. Honden kunnen veilig buiten lopen en spelen
 2. Tegemoetkoming dierenartsenkosten voor minima
 3. De openbare ruimte veilig en prettig voor huisdieren

Stop de vee-industrie!

De vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er worden zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Kortom: er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.

7 concrete plannen

 1. Strikte dierenwelzijnseisen bij begrazing
 2. Transitie in de landbouw
 3. Zaanstad ondersteunt initiatieven voor biologische akker- en tuinbouw.
 1. Weidegang en beschutting
 2. Mestvergistingsinstallaties
 3. Brandveiligheid, stank en geluid
 4. Vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij

Een dierbaar Zaanstad

De gemeente speelt een voortrekkersrol in bewustwording en gedragsverandering in de omgang met dieren.

2 concrete plannen

 1. Gelijkwaardige behandeling van dieren bij handhaving en hulpverlening
 2. Diervriendelijk gemeentelijk beleid

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open