Hs 3 Kies voor groen bij

Kies voor groen

Natuur is van levensbelang.

Door steeds meer bebouwing, wegen, recreatie en andere kortetermijnbelangen van de mens is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. Groen in en om Zaanstad houdt onze omgeving leefbaar: het houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert de lucht en biedt een thuis aan vele soorten planten en dieren. Zo heeft de natuur een eigen bestaansrecht. Daarom gaan we radicaal vergroenen. Want een groene gemeente is de beste garantie voor een gezond, gelukkig en toekomstbestendig Zaanstad

Kies voor groen

Duurzame evenementen

De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen. In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk doet de gemeente er alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de stad waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu.

2 concrete plannen

 1. Particulier vuurwerk
 2. Recreatie ten koste van natuur en biodiversiteit

Meer natuur in de straat

Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Zaanstad een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

5 concrete plannen

 1. Kunstgras
 2. Natuurinclusief bouwen
 3. De gemeente stimuleert en faciliteert groene initiatieven

 1. Openbaar groen: een thuis voor insecten, gifvrij en inheems
 2. Meer groen in de buurt

Natuur beschermen en verbinden

Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Zaanstad. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

13 concrete plannen

 1. Meldpunt natuur en milieu
 2. Gezagsdriehoek maakt werk van milieuovertredingen
 3. Respect voor dieren bij werkzaamheden

 1. Kappen met kappen!
 2. Bescherm bomen
 3. Dieren zijn veilig bij drukke wegen
 4. Verbinding A8-A9
 5. Westerzijderveld blijft veenweidegebied
 6. Struiken en bomen terugplaatsen
 7. Festivalisering van Het Twiske
 8. Fortuinveld, Twiske en Hembrugterrein natuurlijk!
 9. Bouwen in het groen
 10. Groenbeleid afstemmen op aanwezigheid van dieren en planten

Koester onze natuur

De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor natuur en biodiversiteit. Helaas is de realiteit het tegenovergestelde. Bomen worden nog steeds op grote schaal gekapt. Een boom haalt CO₂ uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag.

 • We zorgen voor meer natuur in en om stad. Verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied worden aangelegd of versterkt. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen.
 • Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Zaanstad ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Niet bouwen in het groen! Om Zaanstad leefbaar te houden, koesteren we het bestaande groen. Bij aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen wordt altijd evenredig extra groen aangelegd. Bij de renovatie of aanpassingen van wijken wordt er meer groen aangelegd.
 • Kappen met kappen! We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan. Er komt een herplantplicht voor particulieren voor elke gekapte boom, waarbij de natuur- en klimaatwaarde van de gekapte boom als uitgangspunt wordt genomen. Het totale stam- en kroonvolume van de gekapte boom zijn bepalend voor het aantal bomen dat ter compensatie geplant wordt. Dit dient zoveel mogelijk binnen dezelfde omgeving te gebeuren en wordt strikt gehandhaafd. Als herplanten niet mogelijk is, worden de kosten voor het herplanten van een gelijkwaardige boom gestort in een op te richten gemeentelijk bomenfonds. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.
 • Zaanstad laat bij ruimtelijke ontwikkeling ecologisch onderzoek niet enkel uitvoeren in het kader van de Wet Natuurbescherming, maar ook in breder perspectief: eenverkenning van overige plaatselijke natuurwaarden. In het ontwerpproces is expliciete aandacht voor kansen en bedreigingen voor plaatselijke natuurkwaliteit.
 • Meten is weten. Daarom onderzoekt Zaanstad jaarlijks de aanwezigheid en spreiding van flora en fauna. Het beleid, van groenbeleid tot bouwvergunningen, wordt hierop afgestemd zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gemonitord en beschermd kan worden.
 • Er worden geen verstorende activiteiten gepland in of nabij natuurgebieden.
 • Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Er komen mensvrije zones in natuurgebieden in en om de stad. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen.
 • Zaanstad erkent ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies van natuur en ecosystemen en bewaakt dit voor Zaanstad.
 • Natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. We erkennen de principes van rechten voor de natuur en willen onderzoeken of we in Zaanstad, net als op plekken in andere landen, de natuur echt eigen rechten kunnen geven, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid.
 • Het Plofbos op het Hembrugterrein wordt bijvoorbeeld zo’n mensvrije zone.
 • In de Westzanerpolder worden geen nieuwe wandelpaden aangelegd. De bestaande paden door dit natuurgebied worden afgesloten tussen zonsondergang en zonsopkomst, in het broedseizoen, en in november, december en januari. Dit laatste om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken.
 • De verhuizing van hockeyclub De Kraaien naar het Fortuinveld gaat niet door. Zaanstad zorgt voor volledig herstel van de natuur op het Fortuinveld: alle bomen en planten worden herplant.

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open