Shutterstock 178694141

Hoogste tijd voor een andere economie

Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. Wij kiezen voor een eerlijke, schone en regionale economie, waarbij er bestaanszekerheid is voor iedereen en waarbij ecocide, milieuvervuiling en aantasting van de natuur aan banden worden gelegd. Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten wordt de norm. Door andere keuzes te maken, creëren we een duurzame economie en een mooiere wereld.

Hoogste tijd voor een andere economie

Brede welvaart

De vervuiler betaalt

Zaanstad eist scherpere wettelijke maatregelen van het Rijk, waaronder strengere uitstooteisen voor bedrijven en natuurinclusieve en energiepositieve nieuwbouw.

Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om vervuilende bedrijven aan te pakken en te weren.

Een stevige regie voor duurzaamheid

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

Kringlopen sluiten: een circulaire economie in Zaanstad

De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensen- rechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terug- winnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

Een evenwichtige waterhuishouding

Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Zaanstad moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

Alle energie op schoon!

We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal

De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

4 concrete plannen

  1. Veilige windenergie
  2. Klimaatfonds
  3. Zonnepanelen op daken en langs wegen

  1. Ambitieus klimaatplan

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open