Fiets

Vervoer zonder vervuiling

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

Vervoer zonder vervuiling

Schone lucht, veilig vervoer

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

11 concrete plannen

 1. Leefstraten
 2. Maximumsnelheid 30 km/u
 3. Parkeren in de publieke ruimte

 1. Leefstraten
 2. De gemeente geeft het goede voorbeeld
 3. Openbaar vervoer en fiets zijn een volwaardig alternatief voor de auto
 4. Meer P+R-mogelijkheden
 5. Schoner vrachtverkeer in het centrum
 6. Centrum autovrij
 7. Gemotoriseerd verkeer: minder en schoner
 8. Luchtkwaliteit: kennis is macht

Gezond en lekker voedsel

De productie en consumptie van dierlijke eiwitten als vlees, vis en zuivel veroorzaken grootschalig dierenleed, kosten te veel energie, verbruiken te veel zoet water en grond en veroorzaken veel broeikasgassen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat het voor de inwoners van Zaanstad makkelijker wordt om vlees, vis en zuivel te laten staan. Gezonde landbouw is gif- en gentechvrij, regionaal, en wordt bedreven met respect voor dieren en natuur en levert de boer een eerlijk inkomen op.

2 concrete plannen

 1. Eiwittransitie
 2. De gemeente hanteert het principe Carnivoor? Geef het door!

Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht!

Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Zaanstad kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
 • De binnenstad wordt autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R- voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes.
 • De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
 • Zaanstad streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
 • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones. Er komt een milieuzone voor de Wandelweg in Wormerveer (S152). Hierdoor wordt vervuilend doorgaand verkeer tussen Kennemerland en Amsterdam uit het dorp geweerd.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen.
 • Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.
 • Zaanstad richt de gemeente in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
 • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • Zaanstad lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
 • Zaanstad werkt op geen enkele wijze mee aan de uitbreiding van luchthaven Schiphol.
 • Zaanstad onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.
 • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad en in natuurgebieden zijn vanaf 2025 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
 • Bij een eventuele herinrichting van de Thorbeckeweg verdwijnt het tankstation. Vanwege de electrificatie van auto’s is verplaatsen niet nodig. Zo kan het Vijfhoekpark blijven zoals het is!
 • Er komt geen nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9.
 • De A8 wordt niet verbreed.
 • Er wordt niet geïnvesteerd in nieuwe ontsluitingswegen voor autoverkeer van bestaande buurten, zoals een ondertunneling bij Westerwatering.
 • Busbrug de Binding wordt niet permanent opengesteld voor autoverkeer.

Goed en duurzaam openbaar vervoer

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Zaanstad beginnen!

 • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+R- terreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.
 • De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.
 • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar.
 • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2025 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
 • Er komt een tramverbinding die station Zaandam verbindt met de wijken Poelenburg en Peldersveld. Deze tramlijn wordt aangesloten op de nog te realiseren hoogwaardig- openbaarvervoerverbinding met Amsterdam.
 • Gratis openbaar vervoer binnen Zaanstad is onderdeel van de Zaanse Stadspas.
 • Er wordt geïnvesteerd in betere openbaarvervoerverbindingen in de lintdorpen
  (Assendelft en Westzaan).

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonde en aantrekkelijke stad, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

 • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
 • Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.
 • Het centrum van Zaandam wordt autovrij.
 • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Zaanstad weert scooters/brommers met verbrandingsmotor uit stadscentra en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.
 • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
 • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
 • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • Op sommige plekken zoals op de kruising tussen het Rustenburg en de Gedempte Gracht in Zaandam wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
 • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij trein- en metrostations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.
 • De Rosmolenwijk, Oud-West en de Russische buurt in Zaandam worden autoluwe buurten.

Er is geen planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Zaanstad

Iedereen doet ertoe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open