Motie Objec­ti­vering geluids­overlast vlieg­verkeer Schiphol


12 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 20 juni 2019, behandelend de voorjaarsnota 2019-2023,

Constaterende dat:

 • Zaanstad werkt aan een situatie zonder geur- en geluidsoverlast, ook al hoort dit er van oudsher eigenlijk altijd wel bij (pg.10 Voorjaarsnota).
 • Op korte termijn de visie ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ ter vaststelling wordtvoorgelegd aan de raad (pg.49 Voorjaarsnota), maar dat geluidsoverlast veroorzaakt door vliegverkeer daarin geen rol speelt, terwijl het wel een beïnvloeder is van de volksgezondheid.
 • In het Aldersakkoord was afgesproken dat het aantal vliegbewegingen tot 2020 mocht groeien tot 500.000 per jaar en dat dit aantal reeds behaald is.
 • Er in 2023 een nieuwe indeling van het luchtruim gaat plaatsvinden.

Overwegende dat:

 • Verschillende delen van Zaanstad, zoals Assendelft en Westzaan, al jaren geluidsoverlast ondervinden van vliegtuigen en dat deze overlast eerder toeneemt dan afneemt, waarbij m.n. de vele nachtvluchten slaapverstorend (kunnen) zijn en dus nadelig voor de gezondheid;
 • Zaanstad en andere collega gemeenten tot hun ongenoegen niet beschikken over eigen feitelijke geluidmeetgegevens en daardoor volledig afhankelijk zijn van rekenmodellen van anderen.
 • De minister van Infrastructuur en Waterstaat dit erkent en heeft aangekondigd dat zij start met een landelijk programma Meten Vliegtuiggeluid, gericht op het verbeteren van zowel berekeningen als metingen. Het doel is om tot voor iedereen betrouwbare en herkenbare gegevens te komen.
 • De Omgevingsraad Schiphol dit probleem ook erkent en inmiddels gestart is een nieuw geluidmeetnetwerk rondom Schiphol te ontwikkelen dat beter inspeelt op de informatiebehoefte van de omgeving. Doel is te komen tot een onafhankelijk basismeetnet, waarin bestaande meetsystemen en burgerinitiatieven kunnen worden ingepast, zodat een fijnmazig meetnet kan ontstaan. Niet duidelijk is hoe dit meetnetwerk er uit komt te zien en aan welke eisen meetpunten moeten voldoen.
 • Zaanstad neemt deel aan de Omgevingsraad Schiphol en oefent op die manier invloed uit.

Draagt het college op:

 1. De gezondheidsaspecten van de geluidsproductie van het vliegverkeer boven Zaanstad op te nemen in de uitvoeringsagenda die op de Gezondheidsvisie ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ (de visie is inmiddels door het College vastgesteld).
 2. Zich te vergewissen van de positie van Zaanstad binnen voornoemde initiatieven van de Minister van I&W en de Omgevingsraad om vervolgens de raad daarover te informeren en consulteren, voordat de uitvoeringsagenda ‘Samen werken aan een gezond Zaanstad’ wordt vastgesteld.
 3. Aangaande het beoogde onafhankelijke fijnmazige meetnetwerk rondom Schiphol een actieve samenwerking te zoeken met de besturen van belanghebbende buurgemeenten van Zaanstad en de provincie N-H om zodoende tot goede afstemming, en dus optimale meetgegevens te komen.
 4. Te anticiperen op aanstaande herindeling van het luchtruim rondom Schiphol om zodoende de belangen van Zaanstad optimaal te kunnen behartigen.
 5. De raad voor de behandeling van de eerstvolgende begroting ter informeren over eventuele kosten die gemoeid zijn met een volwaardige deelname aan de acties van het Ministerie I&W en de Schipholraad.Namens de fracties van

CDA, M. Wit

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Lees onze andere moties

Motie Rookvrij spelen

Lees verder

Motie Monettoren op locatie Figaro

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer