Agenda-initi­atief over meer sturing en meer trans­pa­rantie van de gemeen­teraad Zaanstad in gemeen­schap­pe­lijke rege­lingen, samen­wer­kings­ver­banden en verbonden partijen


SP, Groen­Links en PvdD

15 oktober 2019

Zaanstad, 15 oktober 2019

Aanleiding:

Het rekenkamerrapport 'Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad', deed een aantal aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat de gemeenteraad meer grip krijgt op samenwerkingen. Weliswaar is de conclusie van het rekenkamerrapport dat het Zaanse college de raad op voldoende wijze ondersteunt en de raad overwegend grip heeft op samenwerkingen, maar de conclusie is ook dat het beter kan en dat er nog geen gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden. Het rekenkamerrapport formuleert vier aanbevelingen voor het college en drie aanbevelingen voor de raad.

In de raadsinformatiebrief 2017/52295 informeerde het college de gemeenteraad over het plan van aanpak aanbevelingen rekenkamerrapport 'Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad'. Op 27 februari 2018 verscheen raadsinformatiebrief 2018/6124, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de verbonden partijen conform de nota verbonden partijen van 2014, vanwege een vierjaarlijkse evaluatieverplichting.

In de raadsinformatiebrief 2018/43328, van 22 januari 2019, werd de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen in het rekenkamerrapport beschreven. Het onderwerp verbonden partijen en samenwerkingsverbanden en de rol van de raad hierbij is inmiddels nadrukkelijk bij het werkprogramma van de raad betrokken. De aanbeveling 'stimuleer het debat met de raad' is in uitvoering, maar er zijn al regionale raadsledenbijeenkomsten, er zijn MRA- ambassadeurs en de informatievoorziening aan de raad is licht verbeterd. De evaluatie van één verbonden partij, Werkom, is geweest. De duidelijke regie is nog in voorbereiding. De verbreding van het kader verbonden partijen naar samenwerkingsverbanden is in uitvoering evenals het verbeteren van de informatie in de paragraaf verbonden partijen. Oók in uitvoering is de aanpassing van de nota aan landelijke wet- en regelgeving. Zo was de stand van zaken in januari 2019. Hoe de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen van de rekenkamer op dit moment is, is niet volledig duidelijk. Dit vraagt om een update, die de initiatiefnemers graag krijgen.
Vanwege ontevredenheid over de gang van zaken in de gemeenschappelijke regelingen en vanwege het nog altijd ontbreken van voldoende transparantie dienden de drie partijen, die nu dit agenda -initiatief het licht doen zien, een motie vreemd in. De motie werd ingediend op 11

juli 2019, maar kwam pas summier aan de orde op 8 oktober 2019. Partijen trokken de motie in en besloten tot een agenda-initiatief.
Op 9 oktober 2019 verscheen de raadsinformatiebrief 2019/22122 van 8 oktober 2019 op het RIS. Het college stelde hierin voor om het voorontwerp van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen met de gemeenteraad te bespreken. Tevens werd voorgesteld dieper in te gaan op de mogelijkheden voor een stevige rol van de gemeenteraad in onze kaderstellende en controlerende rol, voorsorterend op de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in te gaan.

Ons voorstel tot behandeling in de gemeenteraad luidt als volgt:

  • De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad'
  • De gemeenteraad wordt niet vierjaarlijks maar jaarlijks en bovendien steeds indien gewenst tussendoor geïnformeerd over de verbonden partijen. Een en ander conform een nog op te stellen actuele nota verbonden partijen
  • De informatieverstrekking vanuit de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen wordt ruim voorafgaand aan vergaderingen (zodat de gemeenteraad wensen kan aanreiken) aan de gemeenteraad aangeboden en direct na de vergaderingen (zodat de gemeenteraad kan controleren) teruggekoppeld. Bovendien moet de informatieverstrekking voor iedereen inzichtelijk zijn, óók voor de inwoners.
  • Het college bespreekt met de gemeenteraad de mogelijkheden om te komen tot een stevige rol in de kaderstelling en controle voor wat betreft de gemeenschappelijke regelingen waaraan Zaanstad deelneemt, voorsorterend op de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
  • De gemeenteraad bespreekt tevens (het voorontwerp van) het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en geeft aan van welke mogelijkheden de gemeenteraad na invoering van deze wet gebruik moet en wil maken om de kaderstellende en controlerende rol te verbeteren. Nadrukkelijk zal besproken worden hoe raadsleden kunnen participeren in de Algemeen Besturen.

    Volgens SP, GroenLinks en PvdD biedt dit agenda-initiatief de gemeenteraad de mogelijkheden om te komen tot een betere kaderstellende en controlerende rol voor wat betreft de gemeenschappelijke regelingen. Hoe denken de andere fracties in de gemeenteraad van Zaanstad hierover?

    Namens de fractie van de SP: Anna de Groot Namens de fractie van GroenLinks: Romkje Mathkor Namens de fractie van de PvdD: Judit Raa

Voor

Tegen