Motie aanpak droog­teplan openbare ruimte


7 juni 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 20 juni 2019, besprekende de voorjaarsnota 2019-2023, spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

  • In de laatste jaren droogte steeds vaker voorkomt en grote gevolgen heeft voor onze omgeving:
  • Bruggen, kademuren en waterkeringen en ook wegen schade oplopen. En hitte ook funest is voor veel soorten verhardingen.
  • Een voorbeeld daarvan zijn de verzakkingen recentelijk bij de Veenpolderdijk in Assendelft
  • Zowel de gemeente, de provincie, als het waterschap voor de aanpak verantwoordelijk is, maar het soms ook onduidelijk is wie wat, wanneer doet.

Overwegende dat:

  • Het nog onduidelijk is welke (extra) middelen en capaciteit nodig zijn om bruggen te koelen en repareren, waterkeringen te inspecteren, en herstelwerkzaamheden aan verhardingen, zoals losliggende tegels of verzakkende straten en fietspaden, uit te voeren;
  • Het verstandig is bij gebiedsontwikkeling in de analyses droogte en hitte mee te nemen, en maatregelen te treffen die de kwetsbaarheid ten opzichte van het klimaat verminderen;
  • Beter inzicht de samenwerkende partijen de kans biedt om te prioriteren en gezamenlijk op te trekken;
  • Het ook voor andere portefeuilles inzichten biedt, zodat bijvoorbeeld de routes van zwaar verkeer, zoals vuilniswagens, verlegd kunnen worden.

Draagt het college op:

  • Inzichtelijk te maken welke zwakke plekken in de openbare ruimte in Zaanstad kwetsbaar zijn voor droogte, of waar maatregelen nu of in de nabije toekomst noodzakelijk zijn;
  • Voor de voorjaarsnota in 2020 met een voorstel te komen, hoe we deze knelpunten aanpakken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van

GroenLinks, Romkje Mathkor

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer