Motie PAS op de plaats


7 juni 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 20 juni 2019, besprekende de voorjaarsnota 2020-2023, spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

 • Vervuiling met stikstof in daarvoor gevoelige gebieden tot gevolg heeft dat de natuurwaarde wordt aangetast;
 • Dit betekent dat de biodiversiteit en het oorspronkelijke aangezicht van de gebieden in gevaar is wanneer karakteristieke plantengemeenschappen verdwijnen;
 • Zaanstad drie stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden binnen de gemeentegrens of in de nabije omgeving heeft;
 • De Raad van State heeft uitgesproken dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als toestemming mag dienen voor projecten die stikstof uitstoten;

Overwegende dat:

 • De bovengenoemde uitspraak niet geldt voor vergunningen die niet meer bij de rechter aangevochten kunnen worden;
 • Verleende vergunningen nog aangevochten kunnen worden via beroep tegen het bestemmingsplan;
 • Dit kan leiden tot het afwijzen van bestemmingsplannen door de Raad van State;
 • Het in het belang van de gemeente is om te voorkomen dat bestemmingsplannen in beroep worden afgewezen;
 • Een doelbewust beleid omtrent stikstofdepositie zeer wenselijk is voor de bescherming van het Zaanse landschap;
 • Het wegvallen van het PAS als toestemmingsbasis betekent dat mogelijke significante effecten van stikstofdepositie voor Natura 2000-gebieden op de reguliere wijze zullen worden behandeld;
 • Voor projecten met mogelijk significante effecten op Natura 2000-gebieden een passende beoordeling nodig is;

Draagt het college op:

 • Voor elk huidig en toekomstig project dat ontheffing voor stikstofdepositie nodig heeft en dat nog aangevochten kan worden, een passende beoordeling te laten uitvoeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Paul Laport

Partij voor de Dieren, Judit Raa

Toelichting

Uitleg over de uitspraak van de Raad van State kan gevonden worden op

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/


Status

Verworpen

Voor

Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer