Motie vreemd: Alleen samen krijgen we de coronawet onder controle


3 september 2020

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 september 2020,

Constaterende dat:

  • Het kabinet de “Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19” (Coronawet) bij de Tweede kamer heeft ingediend; [1]
  • Deze wet zeer vergaande bevoegdheden aan ministers geeft, die inbreuk maken op grondrechten, zonder controle vooraf door het parlement;
  • Met de brede kritiek, onder andere vanuit de rechts- en bestuurswetenschap hoegenaamd niets gedaan is; [2][3]
  • De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zich nog steeds zeer kritisch tegen de voorgestelde wet uiten;[4]
  • De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kritiek heeft geuit omdat ze de positie van de raad en de raadsleden wat betreft de democratische legitimatie van processen onvoldoende vindt. [5]

Overwegende dat:

  • Het van groot belang is om de democratische processen te beschermen en het vertrouwen van de burgers te behouden;
  • Er vanuit de Nederlandse bevolking brede maatschappelijke weerstand is tegen dit wetsvoorstel;
  • Wanneer de grondrechten in het geding zijn, het parlement moet kunnen meebeslissen over een eventuele inperking daarvan, die zeker niet langdurig mag zijn;
  • De Coronawet niets doet om het democratisch gehalte van te nemen en genomen coronamaatregelen te vergroten, anders dan het ondemocratische ervan democratisch vast te laten leggen door de Eerste en Tweede Kamer.

Verzoekt het college:

  • Ter aanvulling op de brieven van de VNG en NVR het standpunt, dat de wet, zoals deze nu bij de Tweede kamer is ingediend, niet voldoet aan de basale vereisten van een democratische rechtsstaat, uit te dragen naar het Kabinet en in het publieke domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa
SP, Patrick Zoomermeijer
POV, Ton Brekelmans
DZ, Jos Kerkhoven
GL, Romkje Mathkor


Status

Aangenomen

Voor

Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, ROSA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Reële rijksbudgetten sociaal domein

Lees verder

Amendement A: De tijd is op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer