Vragen college van B&W inzake Fortuinveld (Hockeyclub de Kraaien)


Indiendatum: apr. 2018

Geacht college,

Partij voor de Dieren is zeer bezorgd over de toekomst van het Fortuinveld, het aanliggende natura 2000 gebied en het welzijn en de gezondheid van de bewoners van Zaandijk.

Wij willen u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen voorleggen.

 1. Is er onderzocht of er eventueel een derde veld kan worden aangelegd op een van de weilanden rond de huidige locatie van de hockeyclub?
 2. Staat het onomstotelijk vast dat er geen (grote) negatieve effecten zijn op de natuur in het aanliggende natura 2000 gebied Guisveld/Westzijderveld?
  1. Hoe staat dit ten opzichte van (roof)vogels die in sommige jaren gebruik maken van de hoge bomen in het gebied om te broeden?
  2. Hoe staat dit ten opzichte van beschermde soorten die mogelijk in het gebied voorkomen? In welke mate is het huidige faunaonderzoek nog ontoereikend om de soortenrijkdom in het gebied vast te stellen?
 3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de kap van bijna 250 bomen in het gebied en de mogelijke negatieve gevolgen voor de biodiversiteit niet opwegen tegen de baten van de verhuizing van de sportclub?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college garanderen dat de gekapte bomen binnen een termijn van twee jaar allemaal zijn herplant?
  1. Houdt de gemeente daarbij rekening dat bij herplanting rond de velden geen monocultuur m.b.t. boomsoorten ontstaat?
  2. Hoe verhoudt de kap van deze bomen zich tot de kap van bomen op andere locaties in de gemeente? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de achterstand op herplanting spoedig wordt ingelopen en het herplanten van alle bomen in het Fortuinveld niet jaren op zich laat wachten?
 5. Gegeven de extra verkeersbewegingen vanuit Wormerland richting Zaanstad, in welke mate verwacht men netto uitstootvermindering[1] van CO2 door de verhuizing naar een centrale locatie binnen Zaanstad?
  1. Hoe liggen de verhoudingen van de leden (Wormerland/Purmerend/Oostzaan/Zaanstad)?
 6. Gegeven de spoedige nieuwbouw van de Bannehoven in Rooswijk met 150 extra woningen, in welke mate kan het college garanderen dat de extra (fijnstof/stikstofdioxide) uitstoot als gevolg van de aanleg van de hockeyclub in Zaandijk tezamen met de extra verkeersbewegingen door de nieuwbouw niet boven de drempelwaarde van “in betekenende mate” uitkomt (landelijk toetsingskader voor individuele projecten).
  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er in dit geval niet naar het effect van een individueel project zou moeten worden gekeken, maar naar het totale effect van alle projecten in leefomgeving van de inwoners van Zaandijk?
  2. Deelt u de zorg dat de combinatie van de bouwprojecten zou kunnen leiden tot gezondheidsschade van inwoners van Zaandijk en bewoners van de Fortuinweg en de Dr. Jan Mulderstraat (en direct aanliggende straten) in het bijzonder?
 7. Wordt er bij de herplanting van de bomen rekening gehouden met de belangen van de bewoners rond het veld m.b.t. de vervuiling die vanaf de A8 richting Zaandijk waait?
  1. Wordt er gekozen voor hoge boomsoorten om zoveel mogelijk fijnstof af te vangen?
  2. Heeft de gemeente andere maatregelen op het oog om de bewoners van Zaandijk die binnen een straal van 500 meter van de A8 wonen te beschermen tegen de

   negatieve gevolgen van de bomenkap?

 8. Waarom heeft de gemeente een kapvergunning afgegeven voordat de financiering van de verhuizing van de hockeyclub überhaupt rond is?

[1] De totale uitstoot van auto’s die rijden naar de huidige locatie versus de totale uitstoot van auto’s die naar denieuwe locatie zullen rijden.

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 1 mei 2018

De beantwoording van deze vragen vindt u hier.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer