Schrif­te­lijke vragen inzake nieuw onderzoek beschermde dier­soorten Fortuinveld


Indiendatum: sep. 2018

Geacht college,

Naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke ecoloog en enkele leden van de Werkgroep Natuurgebied Fortuinveld (WNF) is vastgesteld dat er wel degelijk beschermde diersoorten in het Fortuinveld voorkomen. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de rechtbank te Haarlem de werkzaamheden (ter realisatie van hockeyclub De Kraaien) in het gebied opgeschort. Bij een verzoek tot handhaving van de WNF aan de RUD blijkt dat de gemeente nieuw ecologisch onderzoek laat doen in het Fortuinveld. Naar aanleiding van deze berichtgeving zijn er technische vragen gesteld.

Wij willen u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen voorleggen:

  1. Indien de Noordse woelmuis opnieuw in het gebied wordt aangetroffen, vindt het college dan ook dat het onder de Flora- en faunawet niet langer mogelijk is om de hockeyclub in het Fortuinveld te realiseren?1
  2. Indien ook uit het nieuwe ecologische rapport blijkt dat er vleermuizen en Noordse woelmuizen zich in het gebied bevinden, is het college dan met ons van mening dat een nieuwe (politieke) besluitvormingsprocedure gestart zou moeten worden?
  3. Vindt het college ook dat het in het belang van de hockeyclub is om alvast alternatieve locaties te onderzoeken? Werkt het college al aan scenario’s voor alternatieve locaties voorde hockeyclub?
  4. Zou een verhuizing van De Kraaien naar het sportpark in de Achtersluispolder een goed alternatief kunnen zijn? Op die locatie liggen reeds sportvelden en deze komen vrij door de fusie tussen Hellas Sport en de Zilvermeeuwen. Het beachvolleybal heeft daar de afgelopen tijd een uitstekende plek gevonden, waardoor deze locatie ook voor de hockeyclub een goede optie kan zijn.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren, Judit Raa

Namens de fractie van GroenLinks, Paul Laport

Namens de fractie van de Socialistische Partij, Roland van Braam

Namens de fractie van Denk, Elif Hotaman

1 Het is verboden voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de Noordse woelmuis te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren (artikel 11 Flora- en faunawet

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 4 okt. 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Door R. van Braam, P. Laport, Judit Raa en Elif Hotaman namens de fracties SP, Groenlinks, Partij voor de Dieren en Denk zijn vragen gesteld op grond van artikel 51 Reglement van Orde inzake over Ecologisch onderzoek Fortuinveld.

De gestelde vragen beantwoorden wij als volgt:

Vraag 1: Hoe kijkt het college aan tegen het opnieuw betrekken van Antea Group bij het ecologisch onderzoek, daar de aan de rechtbank voorgelegde bewijsvoering laat zien dat er fouten zijn gemaakt bij eerder ecologisch onderzoek. Is het daarom niet verstandiger om deze keer een ander ecologisch onderzoeksbureau in de arm te nemen?

De voorzieningenrechter heeft geen uitspraken gedaan of er fouten zijn gemaakt. De ontheffing van de Regionale Uitvoeringsdienst is daarom opgeschort maar niet vernietigd. De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat de zitting zich niet leent voor een uitgebreid en omvangrijk onderzoek.

Het natuuronderzoek van Groot Eco Advies is deskundig en zorgvuldig uitgevoerd, en goedgekeurd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) op 19 december 2017. Het nader onderzoek naar vleermuizen en muizen is reeds uitgevoerd door Antea Group i.p.v. Groot Eco Advies. Wij hebben daarmee uw advies al toegepast, aangezien het vervolgnatuuronderzoek door een ander bureau is gedaan dan het eerste natuuronderzoek.

Vraag 2: Indien de Noordse woelmuis opnieuw in het gebied wordt aangetroffen, vindt het college dan ook dat het onder de Flora- en faunawet niet langer mogelijk is om de hockeyclub in het Fortuinveld te realiseren?
Naar aanleiding van de zitting heeft de gemeente i.o.m. de RUD besloten om een nader onderzoek te doen naar de Noordse woelmuis in het kader van de Wet natuurbescherming-soortbescherming. Als de Noordse woelmuis wordt aangetroffen, dient een ontheffing aangevraagd te worden voor deze diersoort. In het leefgebied komen heel veel Noordse Woelmuizen voor. Het leefgebied wordt niet aangetast, ook als de soort binnen het plangebied wordt aangetroffen. Daarmee is de beschermde diersoort geen belemmering voor het verkrijgen van de ontheffing. Daarmee is de realisatie van een sportpark op deze locatie mogelijk.

Vraag 3: Indien ook uit het nieuwe ecologische rapport blijkt dat er vleermuizen en Noordse woelmuizen zich in het gebied bevinden, is het college dan met ons van mening dat een nieuwe (politieke) besluitvormingsprocedure gestart zou moeten worden?
Nee, het college realiseert dit project in opdracht van de raad. De nadere onderzoeken zijn standaardstappen om het project tot uitvoering te brengen. Het leefgebied binnen het Natura 2000- gebied wordt niet aangetast, ook als de soort binnen het plangebied voorkomt. Zie ook de beantwoording van vraag 2.

Vraag 4: Vindt het college ook dat het in het belang van de hockeyclub is om alvast alternatieve locaties te onderzoeken? Werkt het college al aan scenario’s voor alternatieve locaties voor de hockeyclub?
Het college ziet geen aanleiding om alternatieve locaties te onderzoeken.

Vraag 5: Zou een verhuizing van De Kraaien naar het sportpark in de Achtersluispolder een goed alternatief kunnen zijn?

Op die locatie liggen reeds sportvelden en deze komen vrij door de fusie tussen Hellas Sport en de Zilvermeeuwen. Het beachvolleybal heeft daar de afgelopen tijd een uitstekende plek gevonden, waardoor deze locatie ook voor de hockeyclub een goede optie kan zijn.De raad heeft motie 47 aangenomen waarmee de wenselijkheid van verplaatsing van Z.H.C De Kraaien naar een locatie binnen de gemeentegrenzen als wenselijk werd beoordeeld en waarbij werd aangegeven dat de Fortuinweglocatie in Zaandijk de meest gewenste locatie is. Locatie sportpark Vijfhoek maakte onderdeel uit van het locatieonderzoek, maar deze is in de voorfase in 2016 afgevallen wegens de ligging en beschikbaarheid van het sportcomplex. Het college heeft vervolgens op 4 oktober 2016 besloten dat de wens van de raad uitvoerbaar was om Z.H.C. De Kraaien binnen de gemeente Zaanstad en op de voorkeurslocatie De Fortuinweglocatie te vestigen. Inmiddels komen overigens de sportvelden op sportpark Vijfhoek niet vrij omdat mogelijk Rood-Wit gebruik zal maken van het sportpark, waardoor er ruimte vrij komt op sportpark Hoornseveld voor zwembad De Slag.

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zaanstad,
drs. J. Hamming, burgemeester

Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 02-10-2018

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 02-10-2018

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen college van B&W inzake Fortuinveld (Hockeyclub de Kraaien)

Lees verder

Vragen inzake proef met zwerfafval in Zaanstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer