Sportpark Het Fortuin 


Bijdrage van Melchior Mattens

8 mei 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is zeer verontrust over het voorgenomen besluit van de gemeenteraad om het prachtige natuurgebied Fortuinveld te degraderen tot hockeyveld. Verleden jaar heeft de werkgroep van de Partij voor de Dieren Zaanstreek daarom reeds een zienswijze ingediend. Samen met vele Zaanse natuur- en milieuorganisaties en veel inwoners van Zaandijk zien wij dan ook dusdanige bezwaren tegen de verhuizing van Z.H.C. de Kraaien naar Zaandijk dat de raad en de gemeente Zaanstad alles uit de kast zouden moeten halen om naar andere oplossingen te zoeken voor de gedwongen ledenstop.

Allereerst ligt het Fortuinveld direct aan het Natura 2000 gebied Het Westzijderveld. Dit gebied herbergt veel soorten planten en dieren die op beschermde soortenlijsten staan en tevens is het gebied van essentieel belang voor beschermde broedende weide- en roofvogels. Dit is ook benoemd in het verkenningsadvies aan de gemeente. Het aanleggen van een paddenpoel als handreiking om de mogelijk vele beschermde soorten die (van tijd tot tijd) van dit gebied gebruik maken te “beschermen” wijzen wij dan ook af. Dit komt namelijk niet ten goede aan vele vogelsoorten die van dit gebied gebruik maken. Denk hierbij Buizerds, Spechten en nog vele andere soorten. Deze zullen immers, ondanks de herplanting van bomen, niet meer naar dit gebied terugkeren in verband met de drukte en het licht. De leuke rekentruc waarbij gesteld wordt dat in het nieuwe bestemmingsplan er sprake zou zijn van meer oppervlak voor natuur gaat volgens ons niet op. Een aanzienlijk deel van het gebied dat momenteel een “maatschappelijke functie” heeft in het bestemmingsplan ondersteunt het natuurgebied. Wij vrezen daarom dat een belangrijk stukje natuur permanent beschadigd zal raken wanneer de raad haar besluit doorzet.

Ten tweede achten wij het landelijk toetsingskader voor de uitstoot (door het toenemende autoverkeer) niet wenselijk voor de bewoners van Zaandijk. In het toetsingskader wordt er gekeken naar de additionele uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide en of dit kan worden bestempeld als “in betekenende mate”. De wijze waarop getoetst wordt laat ruimte om oneindig vaak net onder de grens van “in betekenende mate” te blijven, waardoor de luchtkwaliteit als geheel slecht kan zijn. Denk hierbij aan andere projecten als de Bannehoven met 150 nieuwe woningen. Rooswijk krijgt daardoor meer autoverkeer te verwerken. Ook zou er rekening moeten worden gehouden met de mogelijke toekomstige aansluiting van de A8 en A9, waardoor Zaandijk ook met meer vervuiling geconfronteerd zal gaan worden. Dit alles, zo blijkt ook uit de beantwoording van de zienswijzen, hoeft allemaal niet te worden meegewogen. We mogen doen alsof het er niet is. Naar de mening van de Partij voor de Dieren raakt een dergelijke redenatie kant noch wal.

Tevens is naar de luchtkwaliteit in en rond het betreffende stuk in Zaandijk (en de aanvoerwegen) geen onderzoek gedaan door de gemeente. In het belang van de gezondheid van de bewoners van met name de Guisweg zal daarom moeten worden vastgesteld of uitstootnormen niet al overschreden worden. Mogelijk is de gezondheid van de bewoners al in het geding zónder de aanleg van sportpark Het Fortuin.

Ten derde kwam uit de beantwoording van de zienswijzen naar voren dat het gebied geen waterbergende functie zou hebben. Gezien het grondoppervlak van het Fortuinveld heeft dit gebied zonder twijfel wel degelijk een waterbergende functie. De gemeente spreekt de mooie ambitie uit om de watercyclus zoveel mogelijk gesloten te houden op het nieuw te bouwen sportpark. Hiervoor worden de kunstgrasvelden in bakken aangelegd, zodat het regenwater in bassins kan worden opgevangen. Echter, belangrijk is dat door de aanleg van de drie velden er een aanzienlijk oppervlak wordt onttrokken waar het water de bomen in kan. In een veranderd klimaat, waarin er steeds meer rekening gehouden moet gaan worden met extreme neerslag en waar reeds lang bekend is dat de meest effectieve manier van waterafvoer de aanwezigheid van voldoende groenvoorziening is, is de waterbergende functie van elk stuk grond van groot belang.

Ten vierde is de Partij voor de Dieren zeer verbaasd over de gemiddeld verkorte reisafstand voor de leden van de Kraaien en hoe de gemeente dit denkt te moeten vertalen in het aantal parkeerplaatsen. Er vanuit gaande dat er grondig onderzoek is gedaan naar de oude afstand versus de nieuwe gemiddelde afstand van het woonadres tot de sportclub, verwacht de Partij voor de Dieren niet dat er flink boven de gestelde parkeernorm aan parkeerplekken hoeft te worden gerealiseerd. Dit als zijopmerking voorzitter, omdat wij van mening zijn dat er helemaal geen sportpark gerealiseerd zou moeten worden op die locatie.

Tot slot vindt de Partij voor de Dieren het betreurenswaardig dat er weer zoveel mooie oude bomen moeten worden gekapt. Ondanks dat de kapvergunning reeds is verstrekt hopen wij dat dit nog kan worden teruggedraaid. Deze bomen hebben niet alleen een enorme meerwaarde voor Zaandijk en zijn bewoners vanuit het welzijnsperspectief, maar ze vangen ook fijnstof af voor bewoners van o.a. de Harpstraat en vele huizenblokken daarachter. De herplanting van bomen/sprietjes die minstens tien jaar nodig hebben om voldoende hoog te groeien is, dan ook een zeer grote verarming voor Zaandijk.

Dit alles in overweging nemende is de Partij voor de Dieren van mening dat de aanleg van sportpark Het Fortuin een slecht idee is. Zoals wij eerder hebben benoemd denken wij dat het verstandig is om te kijken naar alternatieven. Mogelijk zijn de velden van de Zilvermeeuwen, die naar sportpark Hoornseveld gaan verhuizen, toch geschikt als alternatief. Anderzijds zou ook verder kunnen worden onderzocht of er geen deals te sluiten zijn met de golfbaan of boeren in de omgeving van de huidige locatie voor de aanleg van slechts één extra veld. Deze alternatieven schelen tevens aanzienlijk in de kosten en stuiten op minder maatschappelijk verzet. De Partij voor de Dieren hoopt daarom dat de raad een wijselijk besluit neemt en deze alternatieven beter gaat onderzoeken. De locatie Fortuinveld is voor de Partij voor de Dieren op basis van alle aangehaalde argumenten onbespreekbaar.

Dank u wel.