Zaans Mobi­li­teitsplan: nog steeds over­heerst het recht van de snelste


12 mei 2021

Met dit plan zet de gemeente een stap in de goede richting, maar we hebben wel een aantal kritische opmerkingen.

1. In het plan wordt veel gedacht vanuit het autogebruik. We zien nog onvoldoende een omslag naar andere mobiliteitsvormen. We willen nogmaals benadrukken dat met vervoer per elektrische auto’s, wat hier dan als een oplossing wordt beschouwd, we er niet zijn. Auto’s nemen veel ruimte in, hebben gezondheidseffect etc.

2. Zo is in het plan opgenomen dat in gebied C (buitenstedelijk wonen) de auto voorop staat. Deelmobiliteit is mogelijk, maar mag op grotere afstand beschikbaar zijn (groter dan straal van 300 m in B en B+ gebieden). Pagina 26 Wij vinden dat ook in C-gebieden andere mobiliteitsvormen meer gestimuleerd moet worden.

3. In de A en A+ gebieden kan betaald parkeren plaatsvinden zonder draagvlaktoets, maar in B+ moet in dat geval sprake zijn van parkeerdruk en een draagvlaktoets. Pagina 97. Wij vragen ons af waarom? Waarom wordt niet ook daar actiever via het parkeerbeleid gehandeld?

4. Dan ook: blijft verwonderlijk dat het woonerf (tegenwoordig erf) niet zijn benoemd. In een woonerf wordt gehele breedte van de straat voor voetgangers en stapvoets gereden (rr: max 15 km). Is dus iets geheel anders dan een woonstraat, met 30 km. Woonerf moet ook gewoon worden opgenomen in het plan.

5. In de woongebieden is het uitgangspunt max 30 km/u. Geldt dat ook voor de rondweg Westerkoog? Zo nee, waarom niet?

6. Gekeken wordt naar verlaging van de snelheid (van 70 naar 50) op de N515, maar op N246 verlagen van 100 naar 80. Waarom is niet gekozen voor verlaging naar 50 km? Pagina 83