Agenda-initi­atief: Corona en de feest­dagen


30 oktober 2020

De infectiecijfers lopen hard op en er zijn strenge maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. Maatregelen als maximaal 3 gasten thuis, buiten maximaal in groepjes van 4 op anderhalve meter afstand en geen alcoholverkoop na acht uur ‘s avonds zijn in ieder geval tot medio november van kracht. Ondertussen spreken enkele virologen en de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (dhr. Van Dissel) de verwachting uit dat de gedeeltelijke lockdown tot in december kan duren. Ook zien we bij meerdere bedrijven al dat de deuren tot medio januari gesloten blijven om te voorkomen dat er snel opnieuw een infectiegolf ontstaat.

De kans is dus groot dat we met kerst en Oud & Nieuw nog steeds te maken hebben met extra maatregelen, en het lijkt uitgesloten dat we significant onder de diverse signaalwaarden zullen zitten.

Met de feestdagen komen mensen samen met familie en vrienden. Vanzelfsprekend hopen wij allemaal dat dit mogelijk zal zijn, al dan niet met gepaste maatregelen. Echter, we moeten ons ook voorbereiden op het scenario dat dit niet of op slechts zeer beperkte schaal kan. Te verwachten valt dat weerstand tegen overheidsmaatregelen verder zal groeien. Onlangs benadrukte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er steeds meer dreiging van geweld lijkt uit te gaan van groepen mensen die overtuigd zijn van complottheorieën rondom het coronavirus. Ook zien we dat de handhaving van een mondkapjesplicht in het OV leidt tot extra geweld en dat supermarkten vanuit veiligheidsoverwegingen eerder dichtgaan.

De nieuwjaarsnacht is de afgelopen decennia steeds vaker het toneel geweest voor (grootschalige) ongeregeldheden, waarbij helaas te vaak geweld tegen hulpverleners voorkomt. Het afschieten of gooien van allerlei soorten vuurwerk naar hulpverleners is een wapen om hulpverleners weg te jagen of moedwillig te verwonden. Nu BOA’s en politie tijdens de nieuwjaarsnacht (wanneer er ook alcohol in het spel is) op coronamaatregelen moeten gaan handhaven, lopen onze hulpverleners extra risico’s. Bovendien: hoe meer ongeregeldheden, hoe groter de kans op verspreiding van het virus onder de hulpverleners. Het afsteken van vuurwerk leidt er ook toe dat mensen naar buiten gaan, bij elkaar gaan staan, elkaar gelukkig nieuwjaar wensen, wat óók de verspreiding van het virus kan versnellen.

Wetende dat het grootste deel van het vuurwerk dat mensen verwondt en dat wordt afgeschoten richting hulpverleners legaal vuurwerk betreft, menen de indieners van dit initiatief dat het wenselijk is om de aanwezigheid van alle soorten vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zo ver mogelijk terug te dringen en te komen met eenduidige instructies voor het publiek en handhaving. Daarbij is een gedeeltelijk vuurwerkverbod geen optie, omdat reeds gebleken is dat dit de handhaving sterk bemoeilijkt.

Wij willen de raadspartijen daarom de volgende vragen voorleggen:

  1. Bent u met ons van mening dat komende nieuwjaarsnacht als gevolg van coronamaatregelen sowieso anders zal verlopen dan normaal?
  2. Bent u het met ons eens dat er een toenemende dreiging van geweld is richting onze hulpverleners en dat de grootschalige aanwezigheid van vuurwerk dit risico versterkt?
  3. Bent u het met ons eens dat het afsteken van vuurwerk zelf én de eventuele ongeregeldheden die daaruit voortkomen, het verspreiden van COVID-19 zal kunnen versnellen?
  4. Hoe kijkt u aan tegen het vuurwerkvrij verklaren van de gehele gemeente tijdens de jaarwisseling 2020/2021?
  5. Ziet u meer/andere maatregelen die de veiligheid van onze hulpverleners kunnen waarborgen?
  6. Welke vormen van festiviteiten denkt u dat de gemeente toch – mits de veiligheid kan worden gewaarborgd - zou kunnen/moeten faciliteren als alternatief?

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

Namens GroenLinks Zaanstad, Romkje Mathkor-van Bennekom

Dit agenda-initiatief zal in november in de raad worden besproken.


Status

Ingediend

Voor

Tegen