Amen­dement Afschaffen honden­be­lasting


12 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2019, bij de behandeling van de Begroting 2020;

Constaterende dat:

 • Op blz. 36 van het coalitieakkoord 2018-2022 onder: lokale lasten, de coalitie het streven heeft om de hondenbelasting af te schaffen;
 • Zaanse hondenbezitters in 2019 € 72.51 belasting betalen voor hun hond, voor de tweede en volgende hond (per hond erbij) in 2019 € 118,76;
 • Er weer een verhoging van de tarieven van de hondenbelasting, (indexering 1,5%.) zijn opgenomen in de begroting van 2020.

Overwegende dat:

 • De Wethouder een toezegging heeft gedaan tijdens de behandeling van de BURAP 2018 om bij de eerstvolgende mogelijkheid de hondenbelasting af te schaffen;
 • De POV en de PVV tijdens de behandeling van de BURAP 2018, na de toezegging van de wethouder de moties voor het afschaffen van de hondenbelasting hebben ingetrokken;
 • De hondenbelasting willekeurig is;
 • Al 180 gemeenten in Nederland (waaronder Amsterdam) de hondenbelasting hebben afgeschaft;
 • Er in 2019 weer 30 gemeenten de hondenbelasting hebben afgeschaft;
 • Van de € 589.000,- 0% wordt ingezet voor de aanpak van hondenpoep, het onderhouden van uitrenplaatsen of anderszins zaken verband houdend met honden en dat het onderhoud hiervan kan worden uitgevoerd binnen de bestaande beheersstructuur;
 • de hond voor veel alleenstaanden en ouderen vereenzaming tegen gaat, en/of het veiligheidsgevoel vergroot;

Besluit om aan besluitpunt 2 toe te voegen:

 • Met dien verstande dat de hondenbelasting per 1 januari 2020 wordt afgeschaft en het tekort van €598.000 dat hierdoor in de begroting ontstaat te dekken uit de inkomsten uit de septembercirculaire en deze op te nemen in de begroting als hogere baten uit het gemeentefonds.

En dit te verwerken in de Tariefvoorstellen en Verordeningen belastingen en rechten – Begroting 2020’

Namens:

Partij voor Ouderen en Veiligheid, Harrie van der Laan

Partij voor de Vrijheid , Peter van Haasen

Partij voor de Dieren, Judit Raa

Liberaal Zaantad, Marianne de Boer-Doeves


Status

Verworpen

Voor

Lokaal Zaans, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, PvdA, ROSA, VVD