Motie Hulploket


12 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op 12 november 2019, besprekend de meerjarenbegroting 2020-2023

Constaterende dat:

  • steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en de gemeente daarbij kan helpen; een burger met problemen bij een loket moet kunnen aankloppen voor hulp;
  • de ombudsman gemerkt heeft dat de overheid zich enorm concentreert op de mensen die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen;
  • de overheid veel van de burger vraagt, maar weinig geeft

Overwegende dat:

  • een burger met alle soorten van problemen een gemeentehuis moet binnen kunnen lopen voor hulp;
  • de burger weer een overheid moet hebben die hij herkent als een overheid waarop hij kan rekenen;
  • iedere gemeente moet een loket hebben waar burgers met vragen terechtkunnen

Besluit:

een loket te ontwikkelen waar burgers met alle denkbare vragen terecht kunnen zonder een afspraak te maken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van

SP, Roland van Braam

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

Fractie Hotaman, Elif Hotam


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD