Amen­dement Geen evene­men­ten­camping, dus ook geen terrein'verbe­tering'


Ziens­wijze Kadernota 2021 recre­a­tie­schap Twiske-Waterland

27 februari 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 27 februari 2020, besprekend de Zienswijze Kadernota 2021 recreatieschap Twiske-Waterland

Besluit aan het raadsbesluit na de eerste drie bullets waarin om een aanvullende verklaring wordt gevraagd de volgende tekst toe te voegen:

"en uit bijlage B. Financiële meerjarenraming 2020-2024 de post van € 75.000,- aangaande het doorschuiven van terreinverbetering evenementencamping van 2019 naar 2020 te laten vervallen"

en dit in de brief aan het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland op te nemen.

Toelichting

Meerdere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland hebben besloten aan het recreatieschap de zienswijze mee te geven om geen overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske mogelijk te maken. Ook heeft Welcome to the Future aangegeven geen meerdaags evenement met overnachtingsmogelijkheid te willen organiseren. Dientengevolge hoeft er geen evenementencamping te komen en hoeft daarom de terreinverbetering voor dit doel niet te worden gerealiseerd.


Namens de fractie van de SP, Patrick Zoomermeijer

Namens de fractie van de PvdD, Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Lokaal Zaans, DENK, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, D66, Democratisch Zaanstad, PVV