Amen­dement bij de Ziens­wijze ambi­tie­do­cument Twiske-Waterland


27 februari 2020

Constaterende dat:

  • Er in het ambitiedocument een verwachte toename in de recreatiedruk wordt benoemd van 35% tot 2040
  • Een van de vijf meest relevante MRA opgaven beschreven in het document luidt: “Natuurdoelen halen onder druk van recreatie en ander gebruik”
  • Het gehele Twiske een Natura 2000 gebied is met slechts enkele uitzonderingen zoals zorgboerderij De Marsen, de havengebouwen en de Blauwe Poort.
  • Er in overal in het Twiske grote hoeveelheden zwerfafval worden aangetroffen, met name in de zomermaanden
  • Het festival Het Lentekabinet komende editie opnieuw een tweedaags evenement betreft in beschermd (weide)vogelgebied (Natura 2000) rond de broedtijd
  • Festivals als Welcome to the Future en het Lentekabinet achteraf grote schade aan de bodem (nabij zorgboerderij De Marsen) achterlaten door de grote voertuigen (busjes, tractoren, vrachtwagens) waarmee door het gebied gereden wordt.
  • Er handhavingsverzoeken liggen bij de gemeente Oostzaan namens stichting Twiske Geen Pretpark en IVN Twiske om een einde te maken aan de festivalactiviteiten en toekomstige campingactiviteiten tegen te houden. Dit ook in verband met de bijdrage aan de stikstofuitstoot middenin het gebied. De maximale depositiewaarde is waarschijnlijk al bereikt door reguliere activiteiten en met name activiteiten rondom het gebied. Hierdoor zijn de festivals eveneens waarschijnlijk niet legaal (zie bijlage).

Overwegende dat:

  • Geluid, licht, grootschalige activiteit (met name ook ’s avonds en ’s nachts), afval en verkeer in het gebied impact hebben op het in stand houden van onder de Habitatrichtlijn beschermde soorten.
  • Er recentelijk al meermaals gebleken is dat verschillende lagen van de overheid zich hebben verkeken op de strijdigheid van (lokaal) beleid met hogere wetgeving

Besluit:

De brief aan het Dagelijks Bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen met daarin toegevoegd:

1. De zorg van Zaanstad te verwoorden met betrekking tot tekortkomingen in de handhaving van wetsovertredingen in het gebied. Dit uit zich sterk in de grote hoeveelheid zwerfafval dat met name in de zomermaanden in het Twiske achterblijft. Bij toenemende recreatiedruk én het openstellen van meer natuurgebieden in Waterland wordt dit probleem alleen maar groter.

2. De zorg van Zaanstad te uiten dat een aantal vormen van evenementen die dichtbij of zelfs in Natura 2000 gebieden worden gehouden onvoldoende getoetst zijn aan instandhoudingsverplichtingen. Ondanks dat de verantwoordelijkheid hier grotendeels bij de provincie ligt, heeft de gemeente veel signalen ontvangen dat er zaken onvoldoende getoetst worden door een tekort aan toezichthoudende capaciteit bij de omgevingsdienst. Hierdoor loopt het schap bijvoorbeeld het risico dat een rechter de festivals in het Twiske verbiedt.

3. De wens uit te spreken dat er risico-inschattingen gemaakt gaan worden voor het ontstaan van natuurschade en de aanverwante financiële schade. Voor huidige en toekomstige ontwikkelingen zou dit een integraal onderdeel moeten zijn van de toekomstvisie.

Namens de fractie Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

Namens de fractie Socialistische Partij Zaanstad, Patrick ZoomermeijerBijlage

Zo valt in het handhavingsverzoek van stichting Twiske Geen Pretpark (d.d. 20 februari 2020) te lezen:

Het Twiske staat op de Natura2000-lijst, waarbij de grens op 0.05 mol/ha/jaar per jaar wordt gesteld.

In het noordelijk deel van het Twiske wordt er een zeer hoge concentratie stikstof veroorzaakt door de landbouw, en ten (zuid)westen levert het westelijk havengebied, de A10 en A8 de nodige stikstofdepositie.

Het Lentekabinet en WTTF trekken tesamen zo’n 50.000 bezoekers per jaar in 3 dagen. De opbouw van elk festival duurt 2 weken, waarbij pontons worden neergelegd voor de zware vrachtwagens. Generatoren draaien op diesel. Het verplaatsen van tienduizenden festivalgangers levert een enorme hoeveelheid stikstof op.

Drie festivaldagen zijn schadelijk voor de natuur in het Twiske, en nu wil men uitbreiden naar 5 geluidsdagen. Dat schaadt de natuur in dit Natura2000-gebied en is dus ontoelaatbaar.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, DENK, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Bescherm de natuur in Twiske-Waterland

Lees verder

Amendement Geen evenementencamping, dus ook geen terrein'verbetering'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer