Amen­dement Meer oog voor natuur in Twiske!


11 juli 2019

Amendement bij Zienswijze concept-jaarrekening 2018, concept- begrotingswijziging 2019 en concept-begroting 2020 recreatieschap Twiske- Waterland

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juli 2019

besluit in de brief aan het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland over de Zienswijze jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Twiske- Waterland het volgende tekstfragment toe te voegen:

'Wij spreken onze zorgen uit over alle vergunde en niet-vergunde activiteiten in die Het Twiske plaatsvinden en in de komende jaren gepland zijn. Deze activiteiten vormen door hun aard een serieuze bedreiging voor de Natura 2000- status van het gebied. Wij denken daarbij aan het toenemende aantal bezoekers veroorzaakt door meer en langere festivals en een uitdijende horeca. Wij verzoeken u dan ook het komende begrotingsjaar te benutten om een oplossing te vinden die leidt tot instandhouding en verbetering van de Natura 2000- kwaliteit van Het Twiske.'

Namens de fracties van

SP, Roland van Braam

GroenLinks, Romkje Mathkor

PvdD, Judit Raa

Toelichting:

Mede door de wens van Het Twiske om het verdienvermogen te vergroten om de begroting dekkend te krijgen zal het aantal activiteiten en daarmee de bezoekersaantallen vergroot worden. Door de toenemende bezoekersaantallen zal er er - met name in de zomermaanden - zich steeds meer zwerfaval ophopen en meer verstoring van de natuur plaatsvinden. Dit is een ontwikkeling die het Natura 2000- gebied niet of nauwelijks kan dragen. Het Twiske zal hiervoor meer oog moeten hebben en aan serieuze oplossingen voor dit probleem moeten werken.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP

Tegen

DENK, CDA, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Motie Meer oog voor de natuur in Het Twiske!

Lees verder

Motie Anti-speculatie woningvoorraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer