Motie Meer oog voor de natuur in Het Twiske!


11 juli 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, besprekend de Zienswijze concept-jaarrekening 2018, concept-begrotingswijziging 2019 en concept- begroting 2020 recreatieschap Twiske-Waterland;

Constaterende dat:

  • het aantal bezoekers van Het Twiske, dat in 2017 reeds 1,2 miljoen was, naar verwachting flink zal groeien;
  • door het toenemend bezoekersaantal er - met name in de zomermaanden - zich steeds meer zwerfaval ophoopt en er meer verstoring van de natuur plaatsvindt;
  • Het Twiske op zoek is naar het vergroten van het verdienvermogen om de begroting dekkend te krijgen.

Overwegende dat:

  • er bij het vergroten van het verdienvermogen van Twiske-Waterland nog niet in kaart werd gebracht welke, tot op heden onzichtbare, kosten (extra zwerfafval, adequaat beschermen van beschermde soorten en de benodigde extra handhavingscapaciteit) hieruit voortvloeien;
  • er maatschappelijke discussie is over de (ecologische) draagkracht van Het Twiske door onder meer de komst en de uitbreiding van festivals en meer horeca- en verblijfsmogelijkheden

Roept het college op om:

  • het recreatieschap Twiske-Waterland in kaart te laten brengen wat de impact is van de toenemende bezoekersaantallen in Het Twiske;
  • en welke bijpassende en aanvullende maatregelen er getroffen moeten worden om de ecologische waarde van het gebied te behouden;
  • bij de voorstellen om de verdiencapaciteit van het gebied te vergroten inzichtelijk te maken voor het bestuur en de gemeenteraden wat de impact is van deze voorstellen en deze expliciet mee te nemen bij de besluitvorming.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

SP, Roland van Braam

Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Romkje Mathkor


Status

Verworpen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, ROSA, VVD