Amen­dement nav het advies van de Werkgroep wijziging WGR voor de geza­men­lijke verbonden partijen in Zaan­streek-Waterland


SP, PvdD, CDA

20 juli 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juli 2023, besprekend de Wijziging nota verbonden partijen n.a.v. de gewijzigde WGR,

Besluit voor de voorgestelde wijzigingen in de nota verbonden partijen n.a.v. de gewijzigde WGR de volgende uitgangspunten te verwerken:

Met betrekking tot de actieve informatieplicht:

In de nota onder 5 jaar het volgende op te nemen ten aanzien van de actieve informatieplicht:

  • De gemeenschappelijke regeling stuurt ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur de agendapunten van de bestuursvergadering met per agendapunt een beknopte samenvatting aan de raad;
  • De gemeenschappelijke regeling stuurt binnen een maand na de Algemene Bestuursvergadering de concept besluiten uit de vergadering aan de raad;
  • Daarnaast is het van belang dat de raden in geval van bijzondere en urgente ontwikkelingen - dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling - aanvullend direct worden geïnformeerd;

Met betrekking tot uittreding/ afspraken omtrent uittreding

Afspraken omtrent uittreding moeten opgenomen worden in de Gemeenschappelijke Regelingen. De besturen van de GR wordt gevraagd een tekstvoorstel voor te bereiden en aan de gemeenteraden voor te leggen.

Met betrekking tot de zienswijzeprocedure voor aangewezen besluiten

De nota ten aanzien van 5f Zienswijzeprocedure voor in de regeling aangewezen besluiten van het Algemeen Bestuur als volgt te wijzigen:

Beleid en besluiten met een maatschappelijk en/of financieel belang, dat (voor meerdere jaren) door de Gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld , wordt altijd én tijdig - voorafgaand aan de kadernota - voor zienswijze voorgelegd aan de raad

  • Kadernota alleen voor zienswijze als deze in december beschikbaar is;
  • Rekeningresultaat bij de jaarrekening voor zienswijze (is nu al onderdeel van de nota verbonden partijen), als het resultaat hoger is dan € 100.000,-

Bovenstaande geldt voor Gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente Zaanstad een financiële bijdrage heeft van € 100.000,- of meer.

Met betrekking tot evaluatie

De nota ten aanzien van 5g Afspraken over evaluatie als volgt te wijzigen:

  • De Gemeenschappelijke Regelingen evalueren één maal per vier jaar in het (Algemeen) Bestuur. Uitgangspunt is om deze evaluatie vóór de gemeenteraadsverkiezingen te laten plaatsvinden.


Met betrekking tot burgerparticipatie

De nota ten aanzien van 5e Participatie als volgt te wijzigen:

  • Neem participatie van burgers alleen op in Gemeenschappelijke Regelingen als de raden de verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het Algemeen Bestuur van een openbaar lichaam;
  • Bij Gemeenschappelijke Regelingen waar geen verordenende bevoegdheid is overgedragen vindt inspraak plaats via de regulieren inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld het vaststellen van de beleidskaders die door de Gemeenschappelijke Regelingen worden uitgevoerd;
  • Leg inspraak uitgebreider vast in een inspraakverordening bij de Gemeenschappelijke Regeling zelf;
  • Van bovenstaande wordt afgeweken voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de GGD Zaanstreek-Waterland

Namens de werkgroep,
Anna de Groot, fractie SP
Melchior Mattens, fractie PvdD
Julie van 't Veer, fractie CDA

Toelichting:
Op 1 juli 2022 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd (WGR). Het doel van de wijzigingen is meer grip op Gemeenschappelijke Regelingen door de gemeenteraden. De gewijzigde wet geeft de gemeenteraden meer instrumenten in handen. Een deel van de betreffende keuzes is verplicht en een deel is facultatief. Tijdens de Regionale Raadsledenbijeenkomst van 15 februari 2023 is een oproep gedaan aan de gemeenteraden om het voortouw te nemen om samen te komen tot invulling van de mogelijke wijzigingen van de regelingen. Deze oproep heeft geresulteerd in een Regionale Werkgroep Verbonden partijen.
Deze werkgroep is vormvrij. Deelnemers van de regionale werkgroep zijn afkomstig uit de raden van Edam-Volendam, Waterland, Zaanstad, Purmerend en Wormerland. Vanuit Zaanstad werden door de gemeenteraad de raadsleden Anna de Groot, Melchior Mattens en het steunfractielid Nick Hendriks afgevaardigd in de werkgroep. De werkgroep heeft nagedacht over de concrete invulling van uit de wetswijziging WGR voortvloeiende keuzes voor een viertal gemeenschappelijke regelingen, te weten: GR Recreatieschap Twiske-
Waterland, GR GGD Z-W, GR Vervoerregio Amsterdam, GR Veiligheidsregio Z-W. De opbrengst van de besprekingen van deze werkgroep is neergelegd in een gezamenlijk concept raadsvoorstel voor alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat in de gemeenteraad van Zaanstad ook een raadsvoorstel voorligt, maar voor álle verbonden partijen, zijn de voorstellen van de werkgroep ondergebracht in een amendement, dít amendement. Afgesproken werd namelijk om de opbrengst van de werkgroep ter besluitvorming aan de raden in de regio aan te bieden. Doel is, om daar waar mogelijk, een eenduidig standpunt binnen de regio te formuleren ten aanzien van de keuzes die volgen uit de wetwijzigingen WGR.


Status

Aangenomen

Voor

Groep Lassooy, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen