Motie vreemd: inclu­sieve catering


PvdD, ROSA, Groen­Links, D66, DENK

20 juli 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juli 2023,

Constaterende dat:

  • Er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt in de catering van avondmaaltijden bij de gemeenteraad op het gebied van plantaardig eten;
  • Er nog steeds bij avondmaaltijden voor mensen met verschillende dieetwensen [1] met regelmaat geen (volwaardige) maaltijd beschikbaar is;
  • Er bij de catering voor koffiemomenten bij de raad en externe sessies heel vaak geen rekening wordt gehouden met dieetwensen;
  • Het ook intern voor de organisatie moeilijk of nagenoeg onmogelijk is om o.a. bij (burgerparticipatie)sessies ook (plantaardige/halal/koosjere/ect.) alternatieven te laten cateren;

Overwegende dat:

  • Het rekening houden met dieetwensen en het beschikbaar maken van kwalitatief goede (plantaardige/halal/Koosjere/ect.) alternatieven voor het reguliere cateringaanbod onze gemeente inclusiever en gastvrijer maakt;
  • Het aanbieden van een (kwalitatief) gelijkwaardig plantaardig alternatief bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling op het gebied van de eiwittransitie, zonder dat het iemand in de keuzevrijheid beperkt (deze wordt immers vergroot);
  • Het niet altijd makkelijk is om de catering zo in te richten dat voor alle dieetwensen beschikbaarheid te garanderen is en er daarom een plan van aanpak gemaakt moet worden hoe dit te verbeteren en welke doelen men wil stellen;
  • Een goede inclusieve catering door de gemeente positief afstraalt op onze inwoners en (maatschappelijke) organisaties, omdat het rekening houden met elkaar op een belangrijk onderwerp als voedsel een verbindende factor is.

Verzoekt het college:

om voor het jaareinde met een plan van aanpak te komen om binnen de hele organisatie op een inclusieve wijze de catering vorm te geven en hierover de raad te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
Namens ROSA, Mariska Schuttevaêr
Namens GroenLinks, Natascha Stroo
Namens D66, Flip Hoedemaeker
Namens Denk, Orlando Hellings

1: Naast plantaardig ook allergieën of dieetwensen vanuit geloofsovertuiging.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK, D66, Groep Lassooy, GroenLinks, PvdA, ROSA, SP

Tegen

CDA, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD, Democratisch Zaanstad

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Bescherm veenweidegebieden tegen toerisme

Lees verder

Amendement nav het advies van de Werkgroep wijziging WGR voor de gezamenlijke verbonden partijen in Zaanstreek-Waterland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer