Amen­dement toeris­ten­be­lasting


2 juli 2020

Amendement: Raadsbesluit Tariefdifferentiatie toeristenbelasting 2021 (hoofd besluitnota) Motie 45 en amendement O (en onderliggende Raadsbesluiten (2020/12612, 2020/12705, 2020/12706).

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 juli 2020 stelt voor om:

Onderwerp

Tariefdifferentiatie toeristenbelasting 2021 (hoofd besluitnota). Motie 45 en amendement O

"Gevraagd besluit

Gezien het effect van de Coronacrisis voor de toeristische sector als geheel, geen tariefdifferentiatie toe te passen, geen nieuwe heffingen op te leggen voor de watertoeristenbelasting, verhoging reserveringsgeld havengeld riviercruisevaart en geen apart tarief voor kampeer- en camperplaatsen in te voeren, vooruitlopend op de begrotingsraadsvergadering op 10 november 2020."

Te wijzigen in:

"Gevraagd besluit

Nog in 2020 uitvoering en invulling te geven aan reeds aangenomen motie 45 en het amendement O. Te besluiten dat het college hiertoe alsnog een raadsvoorstel aan de raad voorlegt en dat dit voorstel gelijktijdig met de begrotingsbehandeling op 10 november 2020 aan de raad wordt voorgelegd, zodat dit effect heeft vanaf 1 januari 2021. Om de raad goed in positie te brengen om dit voorstel als raad te kunnen bespreken en te kunnen besluiten, dient de raad voorafgaand aan de besluitvorming, tijdig geïnformeerd te zijn."

De overige beslispunten in de hierop betrekking hebbende Raadsvoorstellen (2020/12612, 2020/12705, 2020/12706, 2020/12707) en overige documenten overeenkomstig hierop aan te passen.

Beoogd resultaat:

Concrete uitgewerkte voorstellen m.b.t. invoering van een heffing watertoeristenbelasting, een dagtoeristenbelasting voor(rivier)cruisevaart dan wel een reserveringsregeling havengeld, een gedifferentieerd stelsel van toeristenbelasting en een sluitende aanpak voor heffing en handhaving van toeristenbelasting voor geheel Zaanstad.

De uitgewerkte voorstellen worden betrokken bij de begrotingsbesprekingen 2021 met als streefdatum van invoering 1 januari 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Zaanstad, Tjeerd Pietersma
VVD Annemarie van Nieuwamerongen ROSA , Ruud Pauw
Democratisch Zaanstad, Jos Kerkhoven
PVV, Peter van Haasen
Groen Links, Jan de Laat
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Rijdendezaakbelasting

Lees verder

MOTIE: Maximum snelheid 30km/uur.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer