Amen­dement Zaan­campus en Hoge­school voor de Handen


10 juni 2019

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 20 juli 2019, besprekende de Voorjaarsnota 2019-2023,

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord van 2018 de oprichting van een zogenaamde ‘Hogeschool van de Handen’ wordt genoemd als een na te streven doel;
 • Deze Hogeschool in eerste instantie bedoeld is om de rijke Zaanse traditie van ambachtelijkheid in alle sectoren te bewaren en toekomstbestendig te maken;
 • In de Voorjaarsnota 2019-2023 sprake is van investeringen in een Tech Campus, die elders in hetzelfde stuk ook Zaancampus genoemd wordt;
 • Deze Tech Campus zich uitsluitend lijkt te richten op het opleiden naar werk in de procesindustrie.

Overwegende dat:

 • Naast de procesindustrie ook de bouwnijverheid van oudsher een belangrijke Zaanse bedrijfstak is;
 • Er juist in de bouwnijverheid een grote behoefte is aan arbeidskrachten;
 • Niet alleen de Zaanstreek, maar heel Nederland gebaat is bij vakmensen die erfoed kunnen onderhouden en duurzaam kunnen bouwen met behulp van traditionele technieken en materialen;
 • Er in de Zaanstreek momenteel een generatie vakmensen beschikbaar is die niet al het zware werk in de bouw nog aankan, maar wel heel goed in staat is om hun jarenlange ervaring over te dragen;
 • De naam Tech Campus te eenzijdig verwijst naar de industrie, waar de naam Zaancampus zowel voor wat betreft de procesindustrie als de bouwtraditie wel de lading dekt.

Draagt het college op

in de Voorjaarsnota 2019-2023 de volgende wijzigingen aan te brengen:

 • Op pagina 7 het woord Tech Campus te vervangen door Zaancampus
 • Op pagina 26 onder het kopje Zaancampus na de zin ‘(...) doorontwikkeling van de Zaancampus tot een kennis- en expertisecentrum voor de procesindustrie.’ toe te voegen:

“Tevens zal worden onderzocht hoe de zogenaamde Hogeschool voor de Handen, waarin de Zaanse ambachtelijke tradities toekomstbestendig kunnen worden gemaakt, binnen de plannen voor de Zaancampus een plek kan krijgen.”

 • Op pagina 43 het woord Tech Campus te vervangen door Zaancampus

Namens de fracties van:

ROSA, Ruud Pauw

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

Democratisch Zaanstad, DENK, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer