Lokale lasten kunnen wel wat stijgen


Motie bij de voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2023, besprekende de Voorjaarsnota 2023-2027 (7521604),

Constaterende dat:

 • De financiële tekorten vanaf 2026 ertoe leiden dat er voor de begroting waarschijnlijk pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden;
 • In 2022 besloten is de hondenbelasting af te schaffen, hetgeen een belastingvoordeel voor onze inwoners heeft opgeleverd van 600 duizend euro per jaar;
 • De belastingtarieven in 2023 geïndexeerd worden met 3,9% en daarmee aanzienlijk lager worden geïndexeerd dan de doorsnee inflatie, de loonsverhoging voor gemeente ambtenaren én de doorsnee stijging van inkomens;
 • De gemeente Zaanstad nog een aanzienlijke “belastingcapaciteit” heeft, d.w.z. niet de hoogste gemeentelijke lasten in Nederland heeft;
 • Denklijn 7 stelt dat het college de lokale lasten niet wil verhogen.

Overwegende dat:

 • Er door inkomensgroei en het afschaffen van de hondenbelasting de afgelopen jaren er voor veel huishoudens een aanzienlijke lastenverlichting is doorgevoerd;
 • Nu er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden in de uitgaven – en daarmee de verwezenlijking van belangrijke maatschappelijke doelen onder druk kunnen komen te staan - het onverantwoordelijk is om de lasten niet eens adequaat te indexeren;
 • Het college stelde bij de afschaffing van de hondenbelasting dat het gemeentefonds hiertoe ruimte gaf. Nu dit vanaf 2026 niet langer het geval is de dekking voor deze lastenverlichting is weggevallen;
 • Bijvoorbeeld via verschillende heffingen voor inwoners en bedrijven deze lastenverlaging kan worden teruggedraaid en eerlijk kan worden verdeeld zonder dat het fenomeen hondenbelasting opnieuw hoeft te worden ingevoerd;
 • De CBS-indexcijfers waarmee de lokale heffingen worden geïndexeerd ver van o.a. Cao-afspraken kunnen liggen en dat het niet onredelijk is om de werkelijke prijsinflatie voor de gemeente in de toekomst door te rekenen in lokale heffingen.

Verzoekt het college:

Voor de begroting een extra scenario uit te werken waarin lokale heffingen wel kunnen stijgen, waarbij

 • Inzichtelijk wordt gemaakt aan welke belastingknoppen kan worden gedraaid, hoeveel dit oplevert en hoe dit uitpakt voor inwoners en bedrijven;
 • Inzichtelijk wordt gemaakt welke (pijnlijke) besparingen niet nodig zijn aan de hand van enkele voorbeelduitwerkingen van (gecombineerde)lastenaanpassingen.

Hierbij wel op te merken dat het eventueel verhogen van lokale heffingen zo eerlijk mogelijk en naar draagkracht van inwoners en bedrijven moet gebeuren en het scenario hierop aan te passen.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Help Meer Bomen Nu opstarten in Zaanstad

Lees verder

Temporiseer investeringen met kredietbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer