Tempo­riseer inves­te­ringen met krediet­be­sluit


Motie bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2023, besprekende de Voorjaarsnota 2023-2027 (7521604),

Constaterende dat:

  • Projecten met een kredietbesluit meelopen in de afschrijvingslasten in de begroting;
  • Het financiële gat vanaf 2026 ons dwingt bij de begroting strakke keuzes te maken;
  • Er maximale druk op het Rijk gezet wordt om met extra middelen voor 2026 en verder over de brug te komen;

Overwegende dat:

  • Bezuinigingen hopelijk een tijdelijke aard hebben vanwege de onredelijke verlaging van de middelen in het gemeentefonds vanaf 2026 door het Rijk;
  • Temporiseren van investeringen waarvoor reeds een kredietbesluit is genomen een mogelijkheid biedt om de afschrijvingslasten op te schuiven tot na de begrotingsperiode en daarmee de financiële opgaven verlichten;
  • Er voor o.a. 24h openstelling van de Busbrug, Avant, sportpark Hoornseveld, hockeyclub De Kraaien, Uitvoeringsagenda toerisme, fietsroute (brug) Zijkanaal H, investeringen in de Damen een kwaliteitsimpuls Sluis tientallen miljoenen staan in begroot als investeringssommen voor de periode 2023-2027 en er daarmee in deze periode ook voor tenminste tonnen per jaar afschrijvingslasten ontstaan;
  • Het zoveel mogelijk verlagen van de lasten vanuit projecten die gegeven de situatie acceptabel zijn om later in de tijd te realiseren de keuzes op andere onderwerpen die pijnlijker zijn verlicht;

Verzoekt het college:

Als extra denklijn voor het sluitend maken van de begroting te onderzoeken welke projecten met een kredietbesluit “on hold” kunnen worden gezet en hierover terug te koppelen naar de raad.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, GroenLinks

Tegen

Groep Lassooy, CDA, DENK, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV