Motie Afwe­gings­kaders en scena­rio’s begroting


3 september 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 3 september 2020,

Constaterende dat:

  • De afwegingsprincipes een handreiking van het college naar de raad zijn om de raad beter te betrekken bij de besluitvorming;
  • De vijf afwegingsprincipes erg breed zijn, waardoor het voor veel raadsfracties niet duidelijk is waarmee nu precies akkoord gegaan wordt;
  • Er bij de gesprekken over een raadsakkoord gesteld is dat (belangrijke) besluiten structureel middels scenario’s aan de raad worden voorgelegd, zodat de raad een beter overzicht krijgt welke andere (beleids)opties mogelijk zijn.

Overwegende dat:

  • Bezuinigingen zich prima lenen voor een scala scenario’s die aan de raad worden voorgelegd;
  • Het voorleggen van scenario’s zowel recht doet aan de positie van de raad als de rol van het college om een beargumenteerd voorkeursscenario te benoemen;
  • Scenario’s voor de begroting 2021-2024 bijvoorbeeld opgesteld kunnen worden langs de lijnen: structurele impact versus incidenteel1 en de verschillende programmabegrotingen;
  • Scenario’s een (verduidelijkende) uitwerkingsstap zijn tussen de gepresenteerde afwegingsprincipes en de begroting 2021-2024.

Besluit:

Het college te verzoeken om in het voorbereidingsproces voor het opstellen van de begroting 2021-2024 de raad verschillende scenario’s voor te leggen en bij de behandeling daarvan input op te halen voor de invulling van de daarna te presenteren begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie:

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa
SP Zaanstad, Patrick Zoomermeijer

1: Bijvoorbeeld: keuze om op programma’s te bezuinigen versus mogelijkheden om afschrijvingen en rentelasten het investeringsprogramma terug te schalen.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Lokaal Zaans, PvdA, ROSA, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer