Motie vreemd: Foute vergun­ning­ver­strekking bomenkap Leegh­wa­terweg


3 september 2020

De raad, bijeen op 3 september 2020,

De provincie Noord-Holland heeft op 18 juni de omgevingsvergunning aangevraagd om 99 grote bomen te kappen. De gemeente heeft op 9 juli de vergunning verleend. Het gaat onder meer om een aaneengesloten rij van ca. 40 Canadese populieren over een lengte van ca. 400 meter, gelegen aan de Leeghwaterweg te Zaandam. De bomen grenzen aan de Kalverpolder, een Natura 2000 gebied wat onder meer is aangewezen als leefgebied voor de meervleermuis.

Gezien de ligging en de functie van deze bomen kan er sprake zijn van externe werking, conform de Wet natuurbescherming.


Constaterende dat:

  • De gemeente een vergunning heeft verstrekt voor de kap van ca. 40 bomen langs de Leeghwaterweg in Zaandam, terwijl niet aan de voorschriften uit de Wet Natuurbescherming/Wabo is voldaan. Aangezien de gemeente als bevoegd gezag verzuimd heeft om, voorafgaand aan de vergunningverlening, van de provincie de verplichte Verklaring van geen bedenkingen te eisen. Dit omdat er geen ontheffing Wet natuurbescherming was aangeleverd door de vergunningaanvrager;
  • Dit lijkt op ernstige nalatigheid bij de vergunningverstrekking voor de kap van de ca. 40 bomen langs de Leeghwaterweg in Zaandam;Het gelopen proces ons zorgen baart over adequate afhandeling van toekomstige en reeds verleende (kap)vergunningen en de gevolgen hiervan voor beschermde plant- en diersoorten;
  • Temeer daar Zaanstad zuinig moet zijn op haar bomen gezien het relatief geringe aantal bomen per inwoner in Zaanstad, zoals ook vermeld in het NHD van 31 augustus;
  • Deze hele gang van zaken buitengewoon te betreuren is en herhaling in elk geval voorkomen dient te worden;


Besluit:

    • Het college op te dragen het gelopen proces rond de bomen aan de Leeghwaterweg te onderzoeken om daar lering uit te trekken en zo te komen tot verbetering van het besluitvormingsproces omtrent bomenkap en het waarborgen van natuurbescherming,
    • En de raad daarvan op de hoogte te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Judit Raa
SP, Evert Hartog


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Tegen