Motie Geen kansen laten liggen


Bij Maat­schap­pe­lijke Visie Zaanstad

27 januari 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 23 december 2021, ter bespreking van "Maatschappelijke Visie Zaanstad; Naar een evenwichtige en rechtvaardige stad" (2021/19818),

Constaterende dat:

  • Kansenongelijkheid een groot probleem is dat een deel van onze inwoners letterlijk vele gezonde levensjaren kost;
  • De gemeenteraad naast kansengelijkheid nog vijf strategische opgaven heeft vastgesteld voor de ontwikkeling van de stad, te weten duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, economische ontwikkeling en verstedelijking;
  • De Maatschappelijke Visie samen met de Omgevingsvisie hét kader is waarop Zaanstad de komende twee decennia het beleid gaat baseren;
  • In de maatschappelijke visie de keuze wordt gemaakt om uitsluitend/vooral de kansenongelijkheid in onze stad aan te pakken;

Overwegende dat:

  • Het bij thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid niet alleen maar gaat over of iedereen dezelfde kansen heeft, maar ook of iedereen de best mogelijke kansen heeft;
  • Daardoor in de toekomst mogelijk kansen worden gemist bij het opstellen van beleid, die bijvoorbeeld de gezondheid of veiligheid voor alle inwoners naar een hoger niveau brengt;
  • Dat niet de bedoeling kan zijn van deze Visie;

Verzoekt het college

Bij het opstellen van beleid in het maatschappelijk domein het komende jaar te toetsen of de Maatschappelijke Visie als kader breed genoeg is om tot effectief beleid te komen op (minstens) alle zes de strategische opgaven, en

Hierover voorafgaand aan de toegezegde evaluatie van de visie (na een jaar) onderbouwd aan de raad terug te koppelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Overgenomen

Voor

Tegen