Motie Leef­baar­heids­fonds


21 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2019, besprekend de Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

  • er in Zaanstad rond de A8 en de Coenbrug veel geluidsoverlast is van het wegverkeer;
  • er al vele jaren sprake is van een acute situatie voor wat betreft de gezondheid van de omwonenden;
  • de A8 een Rijksweg is, waarvoor het Rijk de taak heeft om voldoende geluidswerende maatregelen te nemen;
  • in het coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken' van de coalitie in Noord-Holland vermeld staat dat de coalitie bereid is om in uitzonderlijke gevallen op knelpuntlocaties acute problemen op te lossen;
  • hiervoor incidenteel middelen beschikbaar gesteld worden uit het Leefbaarheidsfonds van de provincie Noord-Holland.

  Overwegende dat:

  • de gemeenteraad van Zaanstad van mening is dat er rond de A8 en Coenbrug maatregelen moeten worden genomen om te zorgen voor minder verkeerslawaai (en minder uitstoot)
  • en naast gebruikmaking van allerlei andere initiatieven om geluidsoverlast te voorkomen nu ook gebruik gemaakt kan worden van het Leefbaarheidsfonds van de provincie Noord-Holland

  Besluit:
  • B en W van Zaanstad de opdracht te geven op zeer korte termijn in overleg te treden met GS van Noord-Holland en een beroep te doen op een bijdrage uit dit Leefbaarheidsfonds

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens de SP, Patrick Zoomermeijer
  Namens GroenLinks, Hildr Behrens-Vogelesang Namens de PvdA, René Tuijn
  Namens de PvdD, Judit Raa
  Namens ROSA, Hans Kuyper


  Status

  Aangenomen

  Voor

  CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD

  Tegen

  PVV

  Lees onze andere moties

  Motie Financiering zonnepanelen gemeentelijk vastgoed door derden

  Lees verder

  Amendement Afsteken van vuurwerk in parken is ongewenst

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer