Amen­dement Afsteken van vuurwerk in parken is ongewenst


11 juli 2019

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Zaanstad op 11 juli 2019

De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 2018/41090 Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept) het volgende amendement voor:


Besluit om:

Op blz. 8 (onder alinea Algemene Plaatselijke Verordening en evenementenbeleid) van bovengenoemd voorstel:


“Evenementen waarbij professioneel vuurwerk wordt afgestoken, kunnen mogelijk negatieve gevolgen hebben voor dierenwelzijn. [...]

Gemeenten mogen zelf bepalen waar wel of geen vuurwerk afgestoken mag worden.”

de hele alinea te laten vervallen en te wijzigen in:

“Gemeenten mogen zelf bepalen waar wel of geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het afsteken van vuurwerk in parken is ongewenst, omdat het overlast en verstoring veroorzaakt. Evenementen waarbij professioneel vuurwerk wordt afgestoken, hebben negatieve gevolgen voor het welzijn van dieren.”


Toelichting:

De juridische mogelijkheden worden nog onderzocht, zowel bij de gemeente Zaanstad als bij de provincie Noord-Holland.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Roland van Braam

D66, Flip Hoedemaeker

GroenLinks, Romkje Mathkor


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD