Motie OZB vrij­stelling volks­tui­nen­com­plexen


3 november 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2020,

Constaterende dat:

 • Volkstuinverenigingen sinds 2018 worden aangeslagen voor OZB belasting;
 • De aanslagen voor OZB voor volkstuincomplexen een extra verzwaring is van de vaste lasten, die vanwege de beperkte financiële middelen van de verenigingen doorberekend moeten worden aan de gebruikers van de volkstuinen;
 • Een verhoging van de kosten, bijvoorbeeld door een hogere huur voor de gebruikers, niet door alle gebruikers makkelijk kunnen worden opgebracht;
 • De OZB belasting voor 2018 niet werd geheven bij volkstuincomplexen;
 • Een aantal gemeenten vrijstelling heeft gegeven voor OZB voor volkstuincomplexen, zonder dat er sprake was van precedentwerking naar andere vastgoed gebruikers of bezitters;
 • De totale opbrengst aan OZB belasting op volkstuincomplexen slechts 11.500 bedraagt, en nauwelijks tot een hogere belastingdruk voor de andere belastingplichtigen leidt;
 • Er geen juridische beperkingen zijn om de volkstuincomplexen vrij te stellen van OZB;

Overwegende dat:

 • Er geen sprake is van precedentwerking omdat de categorie “volkstuinen” goed kan worden afgebaken;
 • Het onderhouden van een volkstuin bijdraagt aan de sociale samenhang in de stad en een gezonde en zinvolle bezigheid is die gestimuleerd moet worden;
 • Het heffen van OZB een verkeerd signaal is om deze gezonde bezigheid te stimuleren;
 • Het past in het gemeentelijk beleid om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen;

Draagt het college op:

 • volkstuincomplexen met ingang van 2021 vrij te stellen van OZB.

En gaat over tot de orde van de dag

SP Fractie Zaanstad, Evert Hartog
Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Stop huurverhoging

Lees verder

Motie vreemd: VOOR 14

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer