Motie Struc­turele stap­pen­sub­sidie


9 november 2021

De raad, bijeen op 9 november 2021, ter bespreking van het document begroting 2022-2025 “Een solide basis voor onze Zaanse toekomst”,

Constaterende dat:

 • De begroting voor de jaren 2023 en 2024 al een flink positief beeld laat zien;
 • Dit positieve beeld vanaf 2025 door stijgende jeugdhulpkosten negatief zou kunnen worden;
 • De septembercirculaire een positief financieel lange-termijnbeeld laat zien;
 • Er t.o.v. de begroting ook in en na 2025 structureel ruim 2 miljoen meer binnenkomt dan verwacht, waardoor er een meerjarig overschot ontstaat van meer dan 10 miljoen.

Overwegende dat:

 • Een begroting conservatief is: kosten worden in de regel voorzichtig ingeschat, waardoor het jaarrekeningresultaat in de regel hoger uitpakt dan verwacht;
 • Inflatie in kosten mogelijk hoger zal zijn dan verwacht, maar momenteel ook alle andere lokale belastingen tijdens de begrotingsperiode slechts met 1,4% worden geïndexeerd in de begroting. Hierdoor zullen eventuele tegenvallers op bouwkosten ook voor een groot deel gecompenseerd gaan worden door adequate indexering van tarieven;
 • Het onzeker is of de nieuwe verdeelsleutel van het gemeentefonds ingaat in 2023 en er mogelijk ook nog aanzienlijke wijzigingen in de verdeelsleutel gaan worden aangebracht. Hierdoor is er eigenlijk nog niet te bepalen of Zaanstad voordeel- of nadeelgemeente gaat worden;
 • De energiearmoede voor veel inwoners nijpend is en het toegankelijk maken van snelle verduurzaming daarom essentieel is;
 • De klimaatcrisis doorgaat zolang Zaanstad onvoldoende stappen zet;
 • De kosten voor klimaatmaatregelen alleen maar toenemen naarmate ze langer worden uitgesteld;
 • Een structurele stappensubsidie uit deze extra gelden kan worden gefinancierd;
 • Het wenselijk is als een aanzienlijk deel van deze pot in 2022 gebruikt wordt om de woningen van mensen met aan energiearmoede gerelateerde problemen onder handen te nemen.

Draagt het college op:

Zo snel mogelijk – doch uiterlijk voor de behandeling van de voorjaarsnota 2022 – met een voorstel naar de raad te komen voor het invoeren van een structurele stappensubsidie. Daarnaast met een voorstel te komen om op effectieve wijze mensen in energiearmoede met deze gelden te helpen hun energielasten fors te verlagen.

Namens

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
D66, Flip Hoedemaeker
ChristenUnie, Christa Neefjes
GroenLinks, Jan de Laat


Status

Aangenomen

Voor

De Socialisten, GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, D66

Tegen

VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, PVV