Motie Groene heffings­­korting en OZB


9 november 2021

De raad, bijeen op 9 november 2021, ter bespreking van het document begroting 2022­-2025 “Een solide basis voor onze Zaanse toekomst”,

Constaterende dat:

  • Bij het heffen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) het gelijkheidsbeginsel bestaat en dat het daarom niet mogelijk is gedifferentieerde OZB-tarieven te hanteren;
  • Het Rijk inmiddels met de mogelijkheid van de groene heffingskorting is gekomen, en dat deze door gemeenten naar eigen keuze in te zetten is en dat Zaanstad dit nu nog niet doet.

Overwegende dat:

  • Verduurzaming van woningen een heel stuk sneller gaat als hier een financiële prikkel aan verbonden wordt en dat de groene heffingskorting hier een belangrijke rol kan spelen;
  • Het invoeren van de groene heffingskorting minder inkomsten zou kunnen opleveren, maar dat het uiteindelijk veel meer geld gaat kosten als we de klimaatcrisis volledig uit te hand laten lopen;
  • Het jammer zou zijn als instrumenten die leiden tot een duurzaam en klimaatneutraal Zaanstad te lang onbenut op de plank blijven;
  • Dit instrument ook toegankelijk moet zijn voor huiseigenaren met een krapper inkomen, door bijvoorbeeld samenhang te zoeken met Duurzaamheidslening of andere financiële regelingen die verduurzaming van huizen stimuleren.

Draagt het college op:

  • Onderzoek te doen naar een mogelijke en eerlijke invoering van de groene heffingskorting gerelateerd aan de OZB in Zaanstad;
  • Bij de Voorjaarsnota 2022 de uitkomsten van het onderzoek te presenteren, op basis waarvan de raad een verdere uitwerking en het vervolg tot invoering kan bepalen.

En gaat over tot de orde van de dag

Melchior Mattens, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen