Motie vreemd: 5G-netwerk


19 september 2019

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019,

Constaterende

  • Dat de Rijksoverheid voornemens is de Telecomwet uit 1998 aan te passen ten behoeve van het uitrollen van het zogenoemde 5G-netwerk;
  • Dat door deze aanpassing de zeggenschap op het gebied van ruimtelijke ordening aan de gemeenten wordt ontnomen waar het plaatsing van de benodigde ‘small cells’ (zendinstallaties en antennes) betreft;
  • Dat de termijn voor het indienen van zienswijzen met betrekking tot deze wetsaanpassing in het reces viel en per 8 september jongstleden verstreken is;

Overwegende

  • Dat de effecten van het 5G-netwerk op de volksgezondheid nog onvoldoende duidelijk zijn en rapporten hierover elkaar tegenspreken;
  • Dat de kwaliteit van de openbare ruimte kan worden aangetast door de plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes, ook in gebieden die extra bescherming verdienen zoals in onze gemeente de beschermde dorpsgezichten of de Zaanse Schans;
  • Dat het met het oog op bovenstaande onwenselijk is dat de gemeente buitenspel wordt gezet waar het beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte betreft;
  • Een groeiend aantal gemeenten reeds hun zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk heeft kenbaar gemaakt aan de Rijksoverheid middels bezwaarschriften en brieven;

Vraagt aan het college

  • Middels een brief aan de Rijksoverheid kenbaar te maken dat ook Zaanstad bezorgd is om de gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk, zowel voor wat betreft de volksgezondheid als de aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte, en de Rijksoverheid te verzoeken deze uitrol uit te stellen tot het moment dat er meer bekend is over de mogelijk schadelijke effecten ervan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens ROSA, Mariska Schuttevaêr

PvdD, Judit Raa

SP, Evert Hartog

Toelichting:

In deze raadszaal worden regelmatig besluiten genomen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke studies van derden. Daar ontkom je gewoonweg niet aan. Over de schadelijke effecten van de straling van elektromagnetische velden (EMV) op de volksgezondheid zijn veel onderzoeken uitgebracht, die elkaar behoorlijk tegenspreken.

Wij van ROSA zijn geen wetenschappers. Maar wij hebben de afgelopen jaren de discussie rondom de lancering van 5G met belangstelling gevolgd. Ook hebben wij kennis genomen van de, middels een zienswijze gestelde oproep door B&W van Maastricht aan minister Wiebes, om de lancering van 5G uit te stellen.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere oproepen, noodkreten en petities tot stand gekomen, gesteund door honderden wetenschappers, artsen en onderzoekers wereldwijd. Zij stellen dat met de volgende generatie draadloze technologie de straling van elektromagnetische velden (EMV) exponentieel zal toenemen. Ook stellen zij dat er steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor de schadelijke effecten daarvan en vragen ze om de 5G-plannen niet uit te rollen totdat er meer duidelijkheid is of en hoe schadelijk EMV- straling is voor mensen.

In Nederland zal, net als in de rest van Europa, het 5G netwerk voor mobiele communicatie worden geïntroduceerd. Het ministerie van Economie en Klimaat stelt in een wetsvoorstel voor om de uitrol van 5G verder praktisch mogelijk te maken. De gemeente beslist niet over het plaatsen, inwerkingstellen van 5G of de normeringen die daarvoor gelden. Dat is op nationaal niveau gepositioneerd bij het ministerie van Economie en Klimaat.

Om de uitrol van het 5G netwerk praktisch handen en voeten te geven stelt de minister een wijziging van de Telecomwet 1998 voor. In deze wijziging is onder andere opgenomen dat gemeenten moeten gedogen dat er talloze Small Cells (kleine antennes) worden vastgemaakt aan gemeentelijke gebouwen en publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen e.d.. Deze Small Cells zijn nodig om een dekkend netwerk te realiseren.

De bezwaartermijn voor de wetswijziging is helaas net voorbij. Toch roepen wij het college op om middels een oproep aan aan minister Wiebes onze zorg omtrent de genoemde wetswijziging en de gevolgen voor de gemeente Zaanstad te uiten. En om op te roepen de wetswijziging on hold te zetten totdat er meer bekend is omtrent de gevolgen van de verhoogde straling van EMV op de volksgezondheid.

Want, buiten het feit dat wij niet zouden moeten accepteren dat er nóg (veel) meer antennes én Small Cells in ons straatbeeld zullen verschijnen, zonder dat wij invloed hebben op het aantal of de locatie, speelt naar onze mening nog iets belangrijkers mee: Namelijk dat de schade aan de volksgezondheid van onze Zaanse inwoners al is aangericht, indien in een later stadium later zou blijken dat er wel degelijk schade door de verhoogde straling van EMV ontstaat aan de volksgezondheid.

Bijlage, zienswijze Maastricht:

https://www.gemeentemaastricht... ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Wonen op het Krimp

Lees verder

Amendement Groene tuinen Gouwpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer