Amen­dement Groene tuinen Gouwpark


19 september 2019

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019, sprekende over het Bestemmingplan Gouwpark (Plan identificatie: NL.IMRO.0479.STED3861BP-0201),

Constaterende dat

• Het coalitieakkoord ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’ stelt, op pagina 24: Wij zetten de lijn voort om inwoners te stimuleren tuinen en leefomgeving (geveltuinen, daktuinen, balkons, enz.) te vergroenen en zullen alle maatregelen stimuleren om het verharden tegen te gaan;

• Tuinen in de ‘Regels Bestemmingsplan Gouwpark’ van 28 februari 2019 op pagina 13 als volgt staan beschreven:

4 Tuin
4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen;
b. water, waterhuishouding, oevers en oevervoorzieningen;
c. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

4.2 Bouwregels
Op en onder de in artikel 4 lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, die aan de volgende regels voldoen:
a. de maximaal toegelaten bouwhoogte voor erfafscheidingen bedraagt 1 meter;
b. de maximaal toegelaten bouwhoogte voor tuinmeubilair bedraagt 0,70 meter;
c. de maximaal toegelaten bouwhoogte voor grondkeringen en oevervoorzieningen bedraagt 0,30 meter (gemeten boven hoogste waterpeil, voor zover in het water wordt gebouwd);

d. per bouwperceel mag 1 vlonder of steiger worden gebouwd met een bouwhoogte van 0,30 meter (gemeten boven hoogste waterpeil) en een oppervlakte van 8 m2 , maximaal 1 meter uitstekend over het (als zodanig bestemde) water;

e. het inrichten van deze gronden als 'erf' en/of het oprichten van 'bijbehorende bouwwerken' in de zin van artikel 1, lid 1, bijlage II Besluit omgevingsrecht, is niet toegestaan.

Overwegende dat

• Groene tuinen helpen tegen hittestress, zij nemen water op en zorgen voor verkoeling;

• Groene tuinen de luchtkwaliteit verbeteren en de concentratie fijnstof in de lucht kunnen verlagen;

• Groene tuinen het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren vergroten;

• Groene tuinen bij zware neerslag het surplus aan water kunnen verwerken en zodoende het riool kunnen ontlasten;

• De tuinen in het Bestemmingplan Gouwpark direct aansluiten aan het groene Burgemeester In ’t Veldpark;

• In dit Bestemmingplan gestreefd wordt naar een vloeiende overgang van park naar woongebied;

• Ook de openbare ruimte in het Bestemmingsplan zo veel mogelijk groen wordt ingericht.

Besluit dat

In de Regels van het Bestemmingsplan Gouwpark na, 4.2.e. een bepaling 4.2.fwordt opgenomen die luidt: De eigenaar en/of gebruiker van deze gronden dient ervoor zorg te dragen dat tenminste 50% van het grondoppervlak niet bestraat dan wel anderszins verhard is.

En gaat over tot de orde van de dag.

ROSA, Hans Kuyper

SP, Evert Hartog

GroenLinks, Romkje Mathkor

Partij voor de Dieren, Judit Raa

ChristenUnie, Christa Neefjes


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

CDA, D66, Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD