Motie vreemd: Trap-op


19 september 2019

Motie opgesteld naar aanleiding van een brief van de gemeenteraad van Heemstede d.d. 9 juli 2019 en gebaseerd op de door voornoemde raad op27 juni 2019 unaniem aanvaarde motie ‘Als we verder de trap af moeten, komen we onder water’

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019,

Constaterende dat:

 • Er sprake is van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk en als gevolg daarvan minder geld wordt gestort in het Gemeentefonds dan eerder geraamd was;
 • Landelijk het accres daardoor naar beneden is bijgesteld van 1,123 miljard euro in maart 2018 tot 0,807 miljard euro in mei 2019;
 • Ook de meerjarige accresontwikkeling over de periode 2019-2023 terugvalt met 0,456 miljard euro ten gevolge van een lagere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting;
 • Nog steeds het trap-op-trap-afprincipe gehanteerd wordt voor de jaarlijkse storting door het Rijk in het Gemeentefonds, ook als er sprake is van onderuitputting;
 • Daarnaast de voeding van het Gemeentefonds uit het BTW- compensatiefonds lager is dan begroot;
 • Zeer veel gemeenten, waaronder Zaanstad, door bovenstaande ontwikkelingen grote moeite moeten doen om een effectieve, sluitende meerjarenbegroting op te stellen;
 • De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen (Motie lid Özütok, d.d. 20 juni 2019) die de regering verzoekt om samen met de gemeenten te laten onderzoeken hoe de negatieve financiële gevolgen van het trap-op-trap-afprincipe zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

  Overwegende dat:

 • In 2018 een Interbestuurlijk Programma tot stand is gekomen tussen Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG;
 • De gemeenten in Nederland, en dus ook Zaanstad, voor grote maatschappelijke opgaven staan, zowel in het sociaal domein als wat betreft woningbouw, infrastructuur, verduurzaming en andere terreinen;
 • Gemeenten daarnaast meer taken hebben gekregen, en nog zullen krijgen, maar daarvoor minder geld ontvangen dan in 2018 was afgesproken;
 • De gemeenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk toezeggingen en afspraken nakomt.

Vraagt het Rijk:

 • De bijdrage aan het Gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeenten staan;
 • Het trap-op-trap-afprincipe te herzien en zodanig aan te passen dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de Algemene Uitkering vanuit het Gemeentefonds.

  Verzoekt de raadsgriffie van de gemeente Zaanstad:

 • Een afschrift van deze motie te versturen naar het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, naar alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal en naar het secretariaat van de VNG, alsmede naar de raadsgriffie van de gemeente Heemstede.

ROSA, Hans Kuyper

GroenLinks, Romkje Mathkor

SP, Roland van Braam
VVD, Stephanie Onclin
Partij voor de Dieren, Judit Raa

ChristenUnie, Christa Neefjes

PvdA, Tjeerd Pietersma

Deze motie is ingetrokken. De zaak staat inmiddels op de agenda in Den Haag en er is zicht op verbetering, ook omdat juist twee regeringspartijen zich er hard voor maken


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen