Motie vreemd voor OV op het Eiland


3 februari 2022

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op 3 februari 2022,

Constaterende dat:

 • Op het Eiland geen Openbaar Vervoer is op een loopafstand van minder dan 400 m;
 • Zowel Zaanstad als de Vervoerregio het gebruik van Openbaar Vervoer van en naar de stadskernen wil bevorderen;
 • 400 m een behoorlijke afstand is voor mensen die niet goed ter been zijn;
 • De Vervoerregio een onderzoek heeft laten uitvoeren naar loopafstanden tot haltes die niet aan de criteria van 400 m voldoen;
 • Daarbij het Eiland een van de stadsdelen is uit de Voortgangsrapportage van 7 december 2021 die niet aan dit criterium voldoet;
 • De portefeuillehouder van de VRA heeft toegezegd dat er samen met de gemeentes gekeken gaat worden naar oplossingen om de loopafstanden te verminderen;
 • Daarbij sprake is van maatwerk, omdat een busomleiding vaak kostbaar is en er ook gekeken moet worden naar oplossingen naar bijvoorbeeld bruggetjes die de route kunnen verkorten;

Overwegende dat:

 • Bij het Eiland er alleen oplossingen voorhanden lijken te zijn door buslijnen aan te passen c.q. een buurtbus in te zetten;
 • Er op korte termijn op het Eiland ook 120 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden zodat de behoefte aan Openbaar Vervoer nog aanzienlijk zal toenemen;

Verzoekt het college:

 • Om samen met het DB van de Vervoerregio voortvarend op te pakken dat er een Openbaar Vervoersvoorziening op het Eiland komt;
 • En de uitkomst daarvan terug te koppelen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Romkje Mathkor
PvdA, Geert Rijken
Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
CU, Christa Neefjes


Status

Ingediend

Voor

Tegen