Motie Vroeg­sig­na­lering dreigende dak- en thuis­loosheid


5 november 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 12 november 2019, besprekende de Begroting 2020, spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

 • Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal mensen zonder huis in ons land de afgelopen tien jaar verdubbeld is: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 dit jaar.
 • De vier grote steden, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kampen met problemen rond de opvang en daarom een brandbrief aan staatssecretaris Blokhuis hebben gestuurd. En dat ook zowel de VNG, als het Leger des Heils onlangs de noodklok luidden.
 • Het daarbij in toenemende mate gaat om zwaardere en complexe problematiek.
 • Er ook een nieuwe groep is bijgekomen die bijvoorbeeld na een scheiding, schulden of verlies van een baan hun woning verliest en vanwege het tekort aan betaalbare huisvesting niet in staat is om een passende woning te vinden.
 • Er veel ‘probleemhuurders’ zijn voor wie goede hulpverlening ontbreekt. Deze mensen hebben te maken met een combinatie van problemen zoals verslaving, schulden, afwijkend gedrag, waardoor ze geen grip meer op hun leven hebben en daardoor hun huis kunnen kwijtraken.
 • Zaanstad vanwege grootstedelijke problematiek in de toekomst rekening moet houden met een groeiende groep die beroep wil doen op voorzieningen van dak- en thuislozen.
 • Er in Zaanstad – zoals ook vermeld in de antwoorden op meerdere Art. 51 vragen (bijvoorbeeld van 1 oktober van dit jaar) mensen niet in beeld zijn, maar waar een grote kans bestaat dat zij dak- of thuisloos worden.
 • Er in het land ervaring is met vroegsignalering, zoals het niet betalen van de zorgverzekering, energierekening of huur, maar ook het uitschrijven uit de basisregistratie, of inkomensdaling bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Overwegende dat:

 • Zaanstad een zorgplicht heeft jegens dak- en thuislozen;
 • In Zaanstad niemand op straat zou moeten slapen, of thuisloos worden.


Draagt het college op:

 • Samen met de corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, partners zoals de zorgverzekering en energieleveranciers inzichtelijk te maken welke inwoners het meeste risico lopen in Zaanstad.
 • Gezamenlijke maatregelen te formuleren om dreigende dak- en thuisloosheid tijdig te herkennen, en daarmee te kunnen voorkomen;
 • En deze aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Jan de Laat

SP, Evert Hartog

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

Groep Hotaman, Elif Hotaman

PvdA, Geert Rijken


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP

Tegen

Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, ROSA, VVD