Motie Biomas­sa­cen­trale


5 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 12 november 2019, besprekend de meerjarenbegroting 2020-2023

Constaterende dat:

 • de Raad van State op 29 mei 2019 de landelijke aanpak PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft verworpen;
 • het bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland, de toestemmingsverlening op basis van PAS heeft opgeschort;
 • er voor de biomassacentrale in Zaandam daarom geen Wnb- vergunning wordt verleend;
 • de EASAC (European Academies Science Advisory Council) in september 2019 concludeerde dat biomassa een heel slechte energiebron is en dat verbranding van hout weinig energie oplevert, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas;
 • het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van Johan Remkes, in het rapport 'Niet Alles Kan' pleit voor een nader onderzoek van stikstofemmissie uit biomassacentrales op nabijgelegen Natura 2000- gebieden;
 • het in Zaanstad, onder druk van politiek en inwoners, aanzienlijk moeilijker wordt om houtopstanden te kappen omdat veel vaker dan voorheen een kapvergunning moet worden verleend. Een algemene zorg over het verdwijnen van bomen als CO2- opslag ligt hieraan ten grondslag;

Overwegende dat:

 • gezien de meest recente inzichten het gebruik van een biomassacentrale in Zaandam niet verstandig is;
 • gezien de weerstand onder de inwoners van Zaanstad de biomassacentrale politiek niet haalbaar is.


Besluit het college van B en W van Zaanstad opdracht te geven:

 • met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in gesprek te gaan;
 • met het college van Gedeputeerde Staten de nieuwste inzichten met betrekking tot biomassacentrales te bespreken;
 • in het gesprek de weerstand van de inwoners van Zaanstad tegen een biomassacentrale onder de aandacht te brengen;
 • er bij het college van Gedeputeerde Staten op aan te dringen geen Wnb- vergunning voor de biomassacentrale in Zaandam te verlenen.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

SP, Roland van Braam

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, ROSA, VVD