Antwoord vragen verhuizing Kraaien   


9 mei 2018

De Partij voor de Dieren Zaanstad heeft met teleurstelling kennisgenomen van het antwoord op onze vragen over de aanleg van sportpark Het Fortuin. De PvdD droeg een aantal belangrijke bezwaren aan tegen het plan.

De zorg dat het verdwijnen van het Fortuinveld als natuurgebied schade zou kunnen aanrichten aan onder andere beschermde vogelsoorten wordt gedeeld door de gemeente. De gemeente gaat er echter vanuit dat het kappen buiten het broedseizoen en het aanleggen van paddenschermen voldoende is. Buiten dat de aangelegde paddenschermen voor grote sterfte onder muizen hebben gezorgd (die verdronken zijn in voor padden aangelegde emmers/poelen), lijkt het er ook sterk op dat niet met voldoende zekerheid is vastgesteld of er nog meer beschermde diersoorten in het gebied leven. Bovendien is de PvdD van mening dat ook niet beschermde diersoorten in hun habitat veilig zouden moeten zijn. De bouw van het sportpark Het Fortuin is daarom een zeer dieronvriendelijk project.

Daarnaast komt de gemeente de inwoners van Zaandijk niet tegemoed wat betreft luchtkwaliteit. In het kader van de Wet Milieubeheer (WM) wordt er getoetst of de extra fijnstofuitstoot per individueel project een grens overschrijdt. Daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met andere projecten die in de omgeving gerealiseerd gaan worden. Het extra autoverkeer van de hockeyclub, de toekomstig te realiseren Bannehoven, de mogelijke verbinding van de A8-A9 én de kap van de bomen hoeft daarom niet als gezamelijk effect te worden doorgerekend. Voor het doorrekenen van het effect van de A8-A9 verbinding is zelfs een aparte vrijstelling van de provincie verleend. De bewoners van Zaandijk kunnen daarom verwachten dat de luchtkwaliteit de komende jaren zal verslechteren.

Tevens wordt door de gemeente het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangehaald. Volgens het PAS-rekenmodel zijn er slechts verwaarloosbare effecten op het Natura 2000 gebied als geheel door de aanleg van het sportpark. Ook dit model werkt met drempelwaarden, zij het dat de stikstofdepositie (uitstoot) uit andere bronnen waar mogelijk wel wordt meegenomen. De beschikbare "ontwikkelruimte", waarbij het model ruimte geeft aan economische ontwikkelingen wanneer de stikstofuitstoot uit andere bronnen afneemt, is voor dit project voldoende groot. Helaas betekent voldoende ontwikkelruimte niet per se dat de extra uitstoot niet schadelijk is. Omdat de stikstofuitstoot boven wettelijke drempels uit gaat komen moest voor de aanleg van het sportpark een vergunning worden aangevraagd.

Tot slot wordt er in de beantwoording ingegaan op de reisafstand van de leden. Er is inderdaad een aanzienlijk aantal leden dat door de verhuizing dichter bij de hockeyclub komt te wonen. Echter, door in het bouwplan een aanzienlijk hoger aantal parkeerplaatsen op te nemen dan de voor die locatie gestelde norm (83 te realiseren vs een norm van 34 plaatsen) wordt direct duidelijk dat ook de gemeente denkt dat het aantal verkeersbewegingen met vervuilend vervoer slechts in beperkte mate zal afnemen.

De Partij voor de Dieren blijft daarom van mening dat het huidige plan voor de verhuizing van Z.H.C. de Kraaien naar sportpark Het Fortuin een slechte keus is. Het college en de raad moeten kijken naar alternatieven die beter zijn voor dieren, natuur en milieu.

Zie voor de volledige beantwoording van onze vragen onderstaande link.