Fortuinveld - onfor­tuinlijk besluit


20 mei 2018

Op 17 mei behandelde de gemeenteraad de vaststelling van het Bestemmingsplan Fortuinveld. Hierin staat dat het Fortuinveld zal worden ingericht als sportpark voor hockeyclub De Kraaien. Partij voor de Dieren Zaanstad diende een motie in voor het compenseren van nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit ten gevolge van het bestemmingsplan. Ook ondersteunden wij de moties van Groenlinks tegen onomkeerbare werkzaamheden op het Fortuinveld en voor het compenseren van de natuur die verloren zal gaan. Ook ondersteunden wij de motie van de SP voor onderzoek naar de vleermuizenpopulatie en hun verblijfplaatsen in het Fortuinveld. Helaas kregen deze moties geen meerderheid in de raad en zal het Bestemmingsplan dus onveranderd doorgang vinden.

In de motie, die werd gesteund door Groenlinks, SP en Denk, verzochten wij het (toekomstige) college om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit ten minste niet te laten verslechteren door:

  • Niet aanzienlijk meer parkeervakken te realiseren (voor nu en in de toekomst) dan de door het parkeerbeleid voorgeschreven norm (namelijk 50 i.p.v. 83);
  • Daarvan zoveel mogelijk groene parkeerplaatsen te maken (zo min mogelijk steen en asfalt); - Ten minste zoveel bomen te planten op het sportpark als dat er (in het verleden) gekapt zijn;
  • Voldoende hoge bomen te planten;
  • Te onderzoeken of er bij een kleinere parkeerplaats minder bomen hoeven te worden gekapt en de onnodige kap van bomen zoveel mogelijk te voorkomen;
  • Een nulmeting doen van de luchtkwaliteit rond de Fortuinweg en deze te blijven monitoren;
  • Samen met Connexxion en gemeente Wormerland in gesprek gaan om de ov-verbinding naar het sportpark te verbeteren;
  • Met Z.H.C. de Kraaien een plan van aanpak maken om fietsen naar de club te stimuleren.

Raadslid Judit Raa hield een vurig pleidooi:

'Voorzitter, de Partij voor de Dieren stemt tegen de vaststelling bestemmingsplan Sportpark Het Fortuin. We betreuren het dat volgens plan een prachtig stukje natuur moet wijken voor de hockeyclub. De hockeyers hebben al een eigen accommodatie dat in principe zou kunnen worden uitgebreid en gerenoveerd. Maar door de verhuizing naar Zaandijk hebben de vele vogels en alle andere dieren die hier nu nog leven straks helemaal geen onderkomen meer. Zij worden zomaar verdreven uit hun habitat. En dat in een tijd waar de biodiversiteit al zeer ernstig wordt aangetast. Grote aantallen bomen, dieren en plantensoorten moeten eraan geloven door de toenemende verstedelijking. De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat er rekening gehouden moet worden met àlle bewoners van Zaanstad.

Helaas is het hier ook weer het menscentrale denken wat de doorslag geeft. De belangen van dieren doen er niet of nauwelijks toe. Ook het groen en de vele bomen moeten er straks aan geloven. Bomen worden niet op hun onschatbare waarde gewaardeerd, maar als lastige sta-in-de-wegs. Het had niet veel gescheeld of de bomen waren zelfs nog tijdens het broedseizoen al omgehakt. Verder lijden ook de bewoners van Rooswijk onder dit plan. Ze raken een uniek stukje natuur kwijt. Onder meer uit onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat door een groene leefomgeving in de wijk, de mensen veel minder last hebben van stress, ziektes en angstgevoelens. Ze voelen zich beduidend gezonder.

Dit onfortuinlijke besluit voor de verhuizing van de hockeyclub is jammer genoeg al genomen door de oude raad. Wat ons nog rest is de schade enigszins te beperken. Daarom heeft de Partij voor de Dieren, samen met een aantal andere groene partijen, een viertal moties ingediend. We hopen van harte dat ook de andere partijen hun groene hart laten spreken.

Dank u wel.'

Lees hier de volledige motie

Zie ook dit artikel van Zaanstad Nieuws