De PvdD in het Zaanstad Beraad


Over straat­in­ti­mi­datie, fossiele brand­stoffen en meer

7 maart 2019

Planning- en controlecyclus - rondvraag POV

Aan de orde is het samenvoegen van de kadernota en de bestuursrapportage. De PvdD is van mening dat de doorberekening van de kadernota onvolledig is, omdat factoren als klimaat, effecten voor de gezondheid en natuur hierin niet worden meegewogen. De werkelijke kosten van het gemeentelijk beleid, de gevolgen voor mensen, andere dieren, de planeet en toekomstige generaties worden daardoor niet inzichtelijk. Aan den dergelijke kadernota hecht de PvdD geen waarde.

Wijziging Regionale Havenverordening NZKG en Havenreglement NZKG betreffende overslag LNG voor scheepvaart

In een raadsvoorstel wordt bij de gemeenteraad aangedrongen op het instemmen met een wijziging die het bunkeren en de overslag van LNG mogelijk moet maken in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). LNG (liquified natural gas, een vloeibaar gas dus) wordt door het college gepresenteerd als een schoner en goedkoper alternatief voor andere fossiele brandstoffen, zoals diesel.

De PvdD Amsterdam en Zaanstad trekken hierover aan de bel. Melchior Mattens betoogt vanavond dat dit een enorm belangrijk punt is voor hoe wij de komende decennia vorm gaan geven aan onze energietransitie. Weliswaar komt er minder roet en zwavel vrij bij het opstoken van LNG dan van diesel. Lokaal is het dus beter voor de luchtkwaliteit. Maar LNG wordt gewonnen uit schaliegesteente, door fracking. Daarvoor worden enorme hoeveelheden water en giftige chemicaliën gebruikt. In 2040 wil de gemeente Zaanstad CO₂-neutraal zijn. Door nu de bunkering en overslag van LNG toe te staan, stimuleer je de scheepvaart om hierin te investeren, in plaats van in niet-fossiele, écht duurzame energie. De PvdD waarschuwt dat dit een stap vooruit lijkt, maar een stap achteruit ís voor het klimaat, en dus voor de planeet en al haar bewoners.

Straatintimidatie - agenda-initiatief PvdA

De PvdA doet een aantal voorstellen om straatintimidatie jegens vrouwen en diverse minderheden tegen te gaan.

Rick Schellingerhout stelt dat (straat-)intimidatie een groot probleem is en dat we dit agenda-initiatief dus zeer verwelkomen. Als je het mensen op de man af vraagt, is iedereen tegen, maar ondertussen is seksisme aan de orde van de dag. Over de handhaving heeft de PvdD een kritische kanttekening: met cameratoezicht moet voorzichtig worden omgesprongen omdat privacy óók bijdraagt aan veiligheid. Dit moet dus goed getoetst worden. Ook pleit de PvdD voor preventie middels bijvoorbeeld onderwijs en campagnes, ter aanvulling op het initiatief.

Vertegenwoordiging van Zaanstad in de Regioraad

Volgens de PvdD is de democratische controleerbaarheid van de regioraad beperkt. Voor gemeente-overstijgende onderwerpen hebben we nou juist de Provinciale Staten en de waterschappen, of aan wethouders en ambtenaren in plaats van aan gemeentelijke volksvertegenwoordigers.

Droogte

Een integraal droogteplan vindt de PvdD hard nodig. Zaanstad moet zich voorbereiden om steeds extremer weer. Zowel extreme droogte als extreme neerslag zullen vaker gaan voorkomen. Bij het agenda-initiatief van GroenLinks benadrukte de PvdD de noodzaak van een geïntegreerd plan: de openbare ruimte én privaat terrein moeten worden ingesteld op voldoende waterberging. Hierdoor krijgen we geen natte voeten bij extreme regenval en is er voldoende water tijdens droogten.

Om dit te kunnen verwezenlijken moet de gemeente Zaanstad ook de burgers meer betrekken. Zo kan de website DuurZaan.nl op een aantal vlakken nog worden uitgebreid met meer advies voor tuinen van particulieren, maar ook met ideeën om de publieke ruimte beter te benutten voor waterberging. Amsterdam Rainproof kan hiervoor als voorbeeld dienen. Wethouder Slegers beloofde hier voldoende aandacht aan te gaan besteden bij het inrichten van een nieuwe website. Deze website wordt waarschijnlijk nog voor de zomer gelanceerd.

Gerelateerd nieuws

PvdD Zaanstad vraagt het college om actie inzake de voorgenomen eiwittransitie

In het coalitieakkoord staat dat het college positief wil bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, met verwijzing naar de ...

Lees verder

PvdD Zaanstad komt op vrouwendag in actie voor Saudische heldinnen

Vanwege internationale vrouwendag organiseerden de PvdD fractie Zaanstad en werkgroep Zaanstreek een schrijfactie. De actie d...

Lees verder