Bescherming dieren, natuur en toekom­stige gene­raties te laag op de agenda van Zaanstad


Bijdrage bij de jaar­stukken 2021

19 mei 2022

Voorzitter,

Zoals eerder al benoemd, heeft Zaanstad een bijzonder hoog resultaat behaald in 2021. Een resultaat dat deels komt uit een eenmalige baat, maar ook voortkomt uit onderbesteding op veel programma's. Zaken als de onderbesteding voor maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, baart ons zorgen. Ook wordt er inhoudelijk niks gezegd over de rol van de gemeente in de hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Het is jammer dat hier geen aandacht voor is in de jaarstukken en ook dat de financiële verantwoording op dit onderwerp eigenlijk nauwelijks is terug te vinden.

Voorzitter, wij zijn blij te lezen dat Zaanstad reeds de weg heeft ingeslagen om alle medewerkers tenminste 14 euro per uur te gaan betalen. Maar verrast door het bericht dat het wagenpark van de gemeente op HVO100 diesel gaat rijden. Wij waren in de veronderstelling dat het volledige wagenpark over zou gaan op elektrisch vervoer en niet op schonere diesel. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou dit - mocht Zaanstad inderdaad niet binnen afzienbare termijn overgaan op volledig elektrisch vervoer - iets zijn waar een deel van het jaarrekeningresultaat aan zou moeten worden besteed om alsnog voor elkaar te krijgen.
Maar voorzitter, eigenlijk laat deze discussie over schone diesel al zien hoe ver het college eigenlijk is in het beschermen van natuur, dieren en toekomstige generaties. De jaarstukken geven geen inzicht in de stappen op het gebied van duurzaamheid. De klimaatmonitor is bekend om erg late publicatie van cijfers en het is en blijft enorm hinderlijk dat we nu nog steeds alleen de info hebben over 2019. Wij controleren daarmee als raad eigenlijk de effectiviteit van beleid van 2 collegeperioden terug. Over sturen op basis van een achteruitkijkspiegel gesproken. Wij komen daarom met een motie om de wethouder o.a. via de VNG een lobby te late starten bij het Rijk om inzicht in broeikasgasuitstoot op gemeentelijk niveau veel sneller inzichtelijk te krijgen. Want nu kunnen we alleen het college beoordelen aan de hand van enkele (kleinschalige) voorbeelden van successen en zien we niet het grote plaatje.

Ook is het mager gesteld met aandacht voor dieren in onze jaarstukken. Zoals elk jaar wordt er een korte verwijzing gemaakt naar het uitvoeringsplan, maar veel inzicht in hoeveel vaart we maken met de in het coalitieakkoord opgenomen eiwittransitie of het dierenwelzijn van huisdieren of dieren in onze natuurgebieden zien we niet. Het minste wat wij van het college verwachten is dat er een evaluatie is of de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn op schema ligt. Onze indruk is dat de benodigde en beschikbare capaciteit op de afdeling dierenwelzijn enorm uiteen lopen.

Tot slot ligt er nu een amendement van DZ over het afschaffen van de hondenbelasting, een vurige wens van de Partij voor de Dieren. Het idee om een deel van het jaarrekeningresultaat te reserveren om de afschaffing te bewerkstelligen, lijkt ons een goed plan. Maar wij vinden het ook belangrijk dat we bij de voorjaarsnota kunnen vaststellen dat we deze belasting definitief kunnen afschaffen en níet dat na de termijn waarvoor met incidenteel geld dekking gevonden is deze belasting doodleuk weer moet worden ingevoerd. Ons voorstel is daarom bij de voorjaarsnota te zoeken naar structurele dekking die gefaseerd kan worden ingevoerd. De fasering kan dan worden bekostigd uit een aan te leggen reserve voor de afschaffing van de hondenbelasting. Waar wij eerder voor hebben gepleit is het in kleine stapjes verhogen van alle andere gemeentelijke heffingen om daarmee de structurele dekking te vinden. Gegeven het uiteindelijk beperkte bedrag waarover we spreken met de hondenbelasting (namelijk 3,5 euro per inwoner per jaar) én dat een reserve voor gefaseerde verhoging deze verhoging de eerste jaren ook nog eens beperkt, hopen we dat er nu eindelijk een opening gevonden kan worden voor de afschaffing van de hondenbelasting.

Dank.

Interessant voor jou

Een plek aan tafel voor dieren, natuur, toekomstige generaties en andere inwoners die we meestal niet horen

Lees verder

Bijdrage evenementen met dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer