Bijdrage samen­wer­kings­over­een­komst gemeente, woning­cor­po­raties en huur­ders­or­ga­ni­saties


3 december 2019

Voorzitter,

De samenwerkingsovereenkomst vloeit natuurlijk voort uit de woonvisie. De Partij voor de Dieren vond toen, en vindt nu, dat die onvoldoende aandacht besteedt aan de crises rond biodiversiteit en klimaat, en dat vinden we dus van deze samenwerkingsovereenkomst ook.


Volkshuisvesting

Maar eerst even dit. In de eerste zin staat dat de partijen samen werken aan een stad waar mensen met een laag inkomen ook een dak boven het hoofd hebben. Alsof volkshuisvesting een gunst is. Waar mensen met een laag inkomen extra dankbaar voor moeten zijn. Lage inkomens en hoge huren zijn politieke keuzes, daar hoort dan voor de overheid ook de verantwoordelijkheid bij dat iedereen kan wonen. In een heel en veilig huis. Wij zouden het zeer op prijs stellen als die zin anders geformuleerd wordt.


Meer woningen in de sociale sector

Dan. Op zich goed dat er voor 2024 eindelijk meer sociale huurwoningen zullen zijn (namelijk 900 meer dan nu), en dat de gemeente toezegt mee te zoeken naar oplossingen als dit in de knel dreigt te komen. Wat voor oplossingen dat kunnen zijn, dat blijft nog vaag, dat is jammer. Door de liberalisatie in andere steden is de krapte in het sociale segment enorm, daarom zouden we denken dat bij nieuwbouw meer prioriteit gegeven wordt aan sociale woningen dan aan woningen voor de private markt. Kan de wethouder daarop reageren.

Privacy

Ook willen we graag een toelichting op de vereenvoudiging van ’verantwoord delen van persoonsgegevens’. Wat zijn voor het college harde grenzen? Waarin wordt de vereenvoudiging gezocht? En: krijgt de raad nog een stem in dit plan van aanpak?


Duurzaamheidsdoelstellingen

20 procent van de woningen “transitiegereed” in 2024 is mager gezien de doelstelling om tussen 2030 en 2040 CO₂-neutraal te zijn. Als we dat tempo aanhouden, dan halen we dat doel niet. Terwijl de klimaatproblematiek steeds urgenter wordt. Laten we het transformatiefonds inzetten om deze ontwikkeling te kunnen versnellen.

De inspreker van zojuist wil graag dat de gemeente de regie neemt in de energietransitie. Dit zijn wij enorm met hem eens. Maar dan wel echt duurzaam. In de eerste en de tweede kamer en in de provincie wordt het draagvlak voor biomassa steeds kleiner. Het rendement van warmtenetten is ook minstens omstreden.

We zouden graag zien dat de gemeente de leiding neemt als het gaat om het stimuleren van echte duurzame oplossingen zoals elektrische CV-ketels.

Klimaatpositief en natuurinclusief bouwen komen we nog steeds niet tegen. Ondanks de toezegging die wethouder Mutluer in de raadsvergadering van 7 juli over natuurinclusief bouwen en een puntensysteem heeft gedaan. Wanneer gaan we daarmee beginnen?

Waarom wordt gekozen voor minder resultaatverplichting en meer inspanningsverplichting? Het kan nodig zijn om doelen tussentijds aan te passen, maar we vragen ons af op welke manier we elkaar aan kunnen spreken op verantwoordelijkheden bij een inspanningsverplichting.

Het gaat in het convenant over kluswoningen. Gemeente en corporaties zullen de kopers informeren over duurzaamheidsmaatregelen. We zouden graag van de wethouder horen waarom er niet voor wordt gekozen om verduurzaming van een gekochte corporatiewoning te verplichten.

De duurzaamheidsambities zijn te gering, te afwachtend.

De PvdD laat zich leiden door de wetenschap. Doet het college dat ook? Heeft het college kennis genomen van de IPCC-rapporten en waarom handelt het college hier niet naar?

Zaanstad CO₂-neutraal in 2040 is al het resultaat van het twee keer uitstellen van de klimaatambitie. Dit vinden wij schandalig. Met het klimaat kun je geen compromissen sluiten.