Klimaat en biodi­ver­siteit belang­rijkste opgave voor MRA


Bijdrage MRA meer­ja­ren­be­groting

23 juni 2022

Voorzitter,
We onderschrijven de opmerking van het college dat het onmogelijk is om ons een beeld te vormen van hoe de middelen besteed gaan worden, met deze summiere inhoudelijke onderbouwing. Ook dat het besluit om het budget voor Transitieopgaven Leefomgeving te verlagen, prematuur is.

We stellen twee opties voor.

De onderbouwing is dat de rol van de MRA in de energietransitie zal veranderen. Die is inderdaad grotendeels bij gemeenten en provincies belegd. Maar de verduurzamingsopgave gaat om veel meer dan alleen de energietransitie en 'Rusland'. Het IPCC is heel duidelijk: we moeten veel doen, en het moet vooral zo snel mogelijk. We zouden dan verwachten dat het budget zou toenemen, om de transitie een impuls te geven.

En, voorzitter, de wooncrisis is erg, maar - als je je urgentieprocedures tenminste op orde hebt - niet levensbedreigend. De klimaatcrisis en de natuurcrisis zijn dat wel. Dus, onze eerste vragen zijn: deelt het college deze opvatting met ons, en is het dan mogelijk om pas over de begroting te besluiten als de onderbouwing rond is, zodat we kunnen beoordelen of de MRA alle kansen benut die ze heeft.

Mocht dat niet kunnen, dan pleiten we ervoor om in de zienswijze op te nemen dat we ervoor zorgen dat we het geld uit willekeurig welk potje zo gaan besteden dat we die transitie, de bescherming van het klimaat en het herstel van de biodiversiteit, bevorderen. Graag daarop ook een reactie van de portefeuillehouder.