Reactie op het verslag van de infor­mateur


14 april 2022

Voorzitter, in het verslag van de informateur worden wij als raad uitgedaagd om samen tot een visie voor de toekomst van onze stad te komen. Om tot een goede toekomstvisie en beleid te komen is het maken van gedegen integrale afwegingen belangrijk. Dat wil zeggen: bij elk collegevoorstel is het van belang om alle aspecten en gevolgen mee te wegen. Zo zien we vaak dat bij collegevoorstellen onderwerpen als klimaat, dieren, biodiversiteit en gezondheid links blijven liggen, terwijl er vaak wel degelijk gevolgen op die vlakken zijn van een collegevoorstel. Neem een willekeurig bouwproject, welke gevolgen heeft dat voor de natuur in de omgeving? Hoeveel uitstoot komt erbij kijken en wordt het wel echt circulair gebouwd? Hoe raakt het de capaciteit op het stroomnet en zijn er in de buurt wel genoeg voorzieningen? Zomaar een aantal kritische vragen die belangrijk zijn om een integrale afweging te maken en waarvan je als college niet mag verwachten dat de raad zelf altijd het college en de organisatie tot in de puntjes bevraagt: het college moet zelf starten met het maken van integrale afwegingen en de vragen en ideeën die het had, de scenario’s die besproken zijn met voor- en tegenargumenten gaan delen met de raad. Want een raad zonder goede informatievoorziening komt niet tot de juiste keuzes.

Voorzitter, wij vinden het jammer dat het komen tot een goede informatiepositie van de raad en het belang van het maken van integrale afwegingen niet in het verslag terecht is gekomen. Ook hebben we het gehad over raadsbrede thema’s. Het staat buiten kijf dat het tegengaan van klimaatverandering en het bestrijden van de biodiversiteitscrisis (twee crisis die we gezamenlijk te lijf moeten gaan vanuit integrale oplossingen) topprioriteit hebben als raadsbrede thema’s. Dat behelst veel meer dan de energietransitie en gaat zeker niet over klimaatadaptatie, hetgeen conformeren aan de gevolgen is. De besproken ideeën hoe we om moeten gaan met deze thema’s als raad mis ik nog enigszins in het verslag. De focus lijkt te liggen op hoe de voorgestelde collegepartijen hiermee aan de slag kunnen en niet zozeer de raad. Heeft de informateur hier misschien nog toevoegingen op?

Voorzitter zijn wij niet verrast door welke partijen zijn voorgedragen als mogelijke collegepartijen. Zoals reeds bij het duidingsdebat aangegeven, vinden wij het belangrijk dat een duurzame toekomst nu prioriteit nummer 1 krijgt. Wij hebben echter grote twijfels of verschillende partijen echt gaan werken aan een toekomst voor jonge en toekomstige generaties. Elk jaar dat nu wordt verspild en waarin we de klimaat- en biodiversiteitscrisis laten voortwoekeren door ons menselijk handelen betekent meer armoede, honger en geweld waar de jongste generaties in hun leven mee te maken gaan krijgen. U heeft een verantwoordelijkheid. Ontloop die niet.

Voorzitter, tot slot, zoals wij ook bij de informateur hebben aangegeven: de Partij voor de Dieren staat volledig open voor goede ideeën en wees een coalitiedeelname zeker niet af. De centrale vraag is: zijn andere partijen klaar voor ons? Dat is helaas nog niet het geval. Goede groene plannen in het belang van mens en dier zullen wij - ook als oppositiepartij - altijd steunen. Evenals dat wij met alle partijen die daartoe bereid zijn - ongeacht of deze in de oppositie of coalitie zitten - graag willen samenwerken om ons huis - namelijk de planeet - te beschermen. Dank.