Amen­dement: Eén wethouder minder


21 juni 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 20 juni 2019 besprekende de voorjaarsnota 2019- 2023 spreekt zich als volgt uit:

  • punt 6 van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

In te stemmen met de gewijzigde begroting 2019 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 'Overzicht van baten en lasten' met dien verstande dat er een extra besparing zal plaatsvinden door het inleveren van 1 fte wethouder ‘

  • indien nodig de overige besluitpunten in het raadsvoorstel hierop aan te passen.

Namens

Partij voor Ouderen en Veiligheid, Harrie van der Laan

Democratisch Zaanstad,Juliette Rot

SP, Patrick Zoomermeijer

Partij voor de Dieren, Judith Raa

PVV, Peter van Haassen

Toelichting:

  • Het college bij haar start het aantal fte wethouder heeft uitgebreid met 1,7 fte.
  • Het vorige college ook door 6 partijen werd bestuurd, die gezamenlijk 5,1 fte invulden.
  • Deze extra formatieruimte de gemeente Zaanstad bijna een half miljoen euro per jaar kost.
  • In tijden van bezuinigingen ook naar de eigen formatie van het college van B&W gekeken moet worden.
  • Wij het betreuren dat deze aangedragen zoekrichting niet verder is uitgewerkt.
  • Het afgelopen jaar niet is gebleken dat de toevoeging van 1,7 fte het college van B&W daadkrachtiger is geworden.
  • Extra versnippering in portefeuilles niet wenselijk is.
  • Door het bezuinigen op 1 wethouder minder, ook de kosten voor ondersteuning zullen verminderen.


Status

Aangehouden

Voor

GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, ROSA, D66

Lees onze andere moties

Amendement verhoging fractiebudget

Lees verder

Motie Inning toeristenbelasting AirBNB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer